Rentas sempadan masih ditangguhkan

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MEI – Aktiviti rentas sempadan ditangguhkan lagi sementara selama 15 hari bermula 1 hingga 15 Jun ini, atas menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

(Klik di sini untuk berita lanjut)