Riba di sebalik pembelian emas

minda_logo-indahnya-islam

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

RIBA bukanlah istilah yang baru wujud dalam dunia ekonomi masa kini, bahkan ia adalah satu bentuk muamalah yang sudah lama dipraktikkan dari zaman sebelum kedatangan Islam lagi.

Islam memandang riba sebagai suatu keburukan yang merosak pertumbuhan ekonomi kerana praktik menjana ekonomi yang betul sudahpun digariskan oleh Islam melalui konsep al-bai‘ (jual beli) berlandaskan hukum syarak. Islam turut memandang riba sebagai suatu kejahatan yang merosak nilai luhur insani iaitu sikap bantu-membantu tanpa meraih keuntungan peribadi sebagaimana yang diajarkan Islam melalui konsep al-qardh (pinjaman).

Riba merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar selain daripada membunuh, minum arak dan lain-lain. Pengharaman riba ada disebut di dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam. Hikmah di sebalik pengharamannya juga ada dibahas oleh para mufassirin dan juga para ulama kontemporari. Yang jelas, umat Islam wajib mengelak dari terjebak dalam muamalah riba. Ia adalah perintah syarak, bahkan dalam masa yang sama ia menjaga maslahat manusia dari kerugian harta dan daripada rosaknya nilai akhlak seorang muslim.

Kewujudan riba dalam sistem ekonomi moden kadang-kadang tidak disedari, malahan yang menggerunkan apabila segelintir umat Islam turut terlibat mengamalkan riba dalam kehidupan seharian tanpa mereka sedari sedangkan pada hakikatnya mereka boleh mengelak dari bermuamalah secara riba. Perkara seumpama ini berlaku kerana kurangnya memperolehi maklumat mengenai riba, antaranya mengenal amwal ribawiyyah atau disebut barang-barang ribawi yang disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam dan cara muamalah yang betul dengan barang-barang ribawi.

Salah satu dari barang-barang ribawi adalah emas. Transaksinya, sama ada dari segi pinjaman atau jual beli hendaklah dilaksanakan selaras dengan kehendak syarak. Namun terdapat bentuk jual beli emas yang dilakukan tidak memenuhi tuntutan yang digariskan syarak dan akhirnya transaksi tersebut mengundang kepada perbuatan riba.

Amwal ribawiyyah dan kaedah transaksi yang dibenarkan Syarak

Barang-barang yang boleh berlaku riba jika transaksinya tidak dilakukan selaras dengan syarak jelas disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin ash-Shamit Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya, “(Apabila ditukar dan diperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, secara tunai (tangan ke tangan), sekiranya berlainan jenis, maka jual belilah sesuka hatimu selama mana ia adalah pertukaran secara tunai (tangan ke tangan).” (Hadis riwayat Muslim)

Tiga perkara dapat dikupas daripada hadis di atas, Barang ribawi. Terdapat enam jenis barang yang disebut sebagai barang ribawi sebagaimana hadis di atas, iaitu, Emas, Perak, Gandum, Barli, Kurma kering dan Garam.

1) ‘Illah riba

‘Illah atau sebab riba yang terdapat pada barang-barang yang tersebut di dalam hadis di atas terbahagi kepada dua:

Barang berharga untuk alat pertukaran atau barang yang dijadikan harga iaitu ‘illah riba yang ada pada emas dan perak. Ini kerana pada kebiasaannya keduanya adalah jenis barang berharga.

Mengenai wang kertas yang digunapakai pada masa ini, Akademi Fiqh Islam Sedunia dalam perbincangan mereka yang diadakan di Amman, Jordan pada tahun 1986 mengenai hukum-hukum wang kertas mengeluarkan resolusi bahawa wang kertas dianggap mempunyai sifat barang berharga untuk alat pertukaran atau barang yang dijadikan harga dan berlaku padanya hukum-hukum yang telah ditetapkan bagi emas dan perak seperti dalam perkara riba, zakat, perniagaan dan apa-apa hukum berkaitan keduanya (emas dan perak).

Makanan iaitu ‘illah riba yang ada pada jenis-jenis lain yang disebut dalam hadis di atas iaitu kurma, gandum, barli dan garam. Termasuk dalam maksud makanan yang dianggap sebagai barang ribawi ialah sama ada makanan yang ditimbang, disukat atau selain keduanya.

2) Syarat-syarat jual beli barang-barang ribawi

Islam telah menggariskan beberapa syarat dalam transaksi jual beli barang ribawi untuk mengelak daripada perkara riba. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka jual beli barang-barang ribawi tersebut menjadi sah dan tidak jatuh kepada riba. Syarat-syarat tersebut dilihat dari beberapa keadaan jual beli:

Jika dari jenis dan ‘illah yang sama seperti jual beli emas dengan emas ataupun jual beli gandum dengan gandum, maka disyaratkan 3 perkara:

a)Hendaklah jual beli barang itu pada kadar yang sama; sama ada kadar timbangan seperti 1 kilogram emas dengan 1 kilogram emas atau kadar sukatan seperti 1 cupak gandum dengan 1 cupak gandum.

b)Hendaklah secara tunai iaitu bukan secara hutang.

c)Hendaklah serah terima antara keduanya selesai sebelum berpisah dari majlis akad.

Jika dari jenis yang berbeza namun mempunyai ‘illah yang sama seperti jual beli emas dengan perak ataupun jual beli kurma dengan garam, maka disyaratkan 2 perkara:

a)Hendaklah jual beli secara tunai iaitu bukan secara hutang dan tiada penangguhan dalam akad.

b)Hendaklah serah terima antara keduanya selesai sebelum berpisah dari majlis akad.

Jika dari jenis dan ‘illah yang berbeza seperti jual beli gandum dengan emas ataupun jual beli kurma dengan perak ataupun jual beli garam dengan wang sekarang, maka jual beli tersebut adalah sah dan diharuskan serta transaksi tersebut tidak dikenakan syarat-syarat di atas.

Jika salah satu daripada barang jual beli itu terdiri daripada barang ribawi seperti emas dan satunya lagi bukan dari barang ribawi seperti baju, maka sah jual beli tersebut dengan tiada disyaratkan apapun dalam transaksi tersebut.

Bentuk jual beli emas yang dilarang

Dewasa ini, jual beli emas dilihat sebagai transaksi popular walaupun di saat harga emas melambung tinggi. Trend pemakaian emas dalam kalangan perempuan tidak pernah pudar walau kewujudannya sudah beberapa abad, malahan kini emas menjelma dalam pelbagai bentuk yang menarik dan mudah pula untuk didapatkan. Hal ini semakin menarik minat golongan perempuan untuk memilikinya.

Bahkan terdapat juga emas yang dibentuk untuk simpanan. Ini kerana kualiti emas tulen yang tidak pernah turun menjadikannya sebagai komoditi yang sesuai untuk disimpan selain wang kertas.

Namun perlu beringat, dalam melakukan transaksi jual beli emas, perlu berhati-hati dalam menjaga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak mengenai barang-barang ribawi. Berikut adalah contoh jual beli emas yang dilarang kerana mengundang perbuatan riba di sebalik transaksinya:

1)Jual beli emas dengan wang ringgit secara berhutang

Sebagai contoh, seseorang membeli seutas rantai emas dengan harga $550 dan membayarnya kepada penjual pada akhir bulan.

Jual beli emas dalam contoh di atas adalah dilarang kerana tidak memenuhi syarat transaksi barang ribawi (yang sama ‘illah dan berbeza jenis) iaitu transaksi jual beli tidak dilakukan secara tunai. Diriwayatkan daripada al-Bara’ bin ‘Azib Radhiallahu ‘anhu yang maksudnya, “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam melarang jual beli perak dan emas secara hutang.” (Hadis riwayat an-Nasa’i)

2)Jual beli emas dengan wang ringgit secara beransur

Sebagai contoh, seseorang membeli seutas gelang emas dengan harga $350 dan membayarnya secara ansuran sebanyak $50 sebulan selama 7 bulan. Emas itu pula masih disimpan oleh pekedai dan hanya diserahkan kepada pembeli setelah harga bayaran sepenuhnya dilunaskan.

Jual beli emas dalam contoh di atas adalah dilarang kerana tidak memenuhi syarat transaksi barang ribawi (yang sama ‘illah dan berbeza jenis) iaitu transaksi jual beli tidak dilakukan secara tunai.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhu yang maksudnya, “(Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam) melarang jual beli perak dan emas secara bertangguh iaitu (hendaklah) dengan lunas (secara penuh).” (Hadis riwayat al-Bukhari)

3)Jual beli emas dengan penangguhan penyerahan salah satu barang

Sebagai contoh, pembeli membeli emas seberat 275 gram secara tunai, sedangkan pada masa itu si penjual hanya mempunyai emas seberat 250 gram dalam simpanannya. Namun penjual berjanji untuk menyerahkan selebihnya iaitu 25 gram bila stok emas baru sudah sampai.

Contoh yang lain pula, A yang berada di Temburong ingin membeli emas/menempah emas dari stokis emas yang berada di Kuala Belait. Dia telah pun memasukkan wang bagi bayaran emas yang dibeli ke dalam akaun stokis tersebut dan akan mengambil emas tersebut daripada stokis selepas satu minggu.

Dalam dua senario di atas, transaksi jual beli emas tersebut adalah dilarang kerana tidak memenuhi syarat transaksi barang ribawi iaitu berlaku penangguhan penyerahan barang iaitu emas.

Sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bila ditanyakan tentang jual beli wang kertas dan emas yang maksudnya, “Jika (jual beli) dilakukan secara serah terima (tangan ke tangan) maka tidak mengapa, dan jika dilakukan secara bertangguh maka tidak sah.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Kesimpulan

Mengetahui dan memahami secara teliti tentang kaedah muamalah barang-barang ribawi secara betul adalah salah satu cara bagi kita mengelak dari terlibat dalam transaksi yang dilarang syarak. Dalam hal jual beli emas, hendaklah jual beli tersebut dilaksanakan dengan melihat keadaan dan mematuhi syarat-syarat yang digariskan.

Apa yang perlu dijaga di dalam jual beli emas, elakkan berhutang, elakkan bayaran beransur (installment) dan hendaklah serah terima barang pertukaran dilakukan pada ketika itu juga. Kerana yang ditakuti adalah terjebaknya seseorang dengan perbuatan riba dalam transaksi jual beli emas tanpa disedarinya.