Semarak semangat perpaduan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 FEB – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berkenan berangkat menghadiri Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 bertemakan ‘Menjayakan Wawasan Negara’, yang diadakan di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, di ibu negara.

(Klik di sini untuk berita lanjut)