Teknologi digital pemangkin pembangunan negara pintar

Oleh Sim Y. H.

Wawasan Negara 2035 merupakan gagasan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dimanifestasikan untuk memastikan Negara Brunei Darussalam yang telah mencapai usia kemerdekaannya ke-37 tahun pada tahun ini, menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya, mempunyai kehidupan yang berkualiti serta ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan.

Pada tanggal 23 Februari 2021, negara meraikan Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 yang mengetengahkan tema ‘Menjayakan Wawasan Negara’, yang bukan sahaja amat bertepatan tetapi ia juga amat relevan kepada usaha memacu pembangunan negara ke arah mencapai Wawasan Negara 2035.

Dalam tempoh lebih tiga dekad mencapai kemerdekaan, negara kita bukan sahaja telah melalui perubahan landskap infrastruktur mengikut peredaran masa tetapi juga mencapai pembangunan fizikal, ekonomi dan teknologi yang selari dengan rakan-rakan serantau.

Namun begitu, negara kita terus mengekalkan keunikan budaya dan pendiriannya sendiri dalam mencapai hasrat sebuah negara maju yang terus relevan di persada serantau dan antarabangsa menerusi transformasi ekonomi yang menjurus kepada usaha mempelbagaikan ekonomi daripada cuma bergantung kepada industri minyak dan gas.

Ke arah mencapai Wawasan Negara 2035

Setiap lapisan rakyat dan penduduk negara terus bersatu dengan setia kepada raja dan negara, percaya kepada nilai-nilai murni yang diterapkan menerusi falsafah negara, Melayu Islam Beraja serta terus mengamalkan nilai-nilai mulia, tolong-menolong, prihatin dan amalan berbaik-baik.

Di sebalik pandemik COVID-19, proses transformasi digital telah dipercepatkan, bukan sahaja sebagai kemudahan tetapi sebagai menjadi keperluan asasi bagi menjalankan kehidupan seharian seperti memanfaatkan pendidikan secara virtual iaitu e-Learning.
Bagi mencapai Wawasan Negara 2035, seluruh rakyat dan penduduk negara harus peka dan bersedia bagi perubahan paradigma minda untuk memanfaatkan perkembangan dalam bidang infokomunikasi dan teknologi digital.

Sebagai langkah untuk mencapai hasrat negara memiliki rakyat dan penduduk yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, adalah amat penting bagi sistem pendidikan negara memberikan penekanan kepada membangunkan serta membentuk sumber tenaga manusia supaya mampu bersaing dan berdaya tahan dengan perubahan kehidupan abad ke-21.

Justeru, dengan memberikan penekanan terhadap perkara tersebut, ia juga mampu untuk menyokong transformasi negara untuk bukan sahaja mempunyai ekonomi yang berdaya saing, dinamik, kompetitif dan mapan bagi merealisasikan Wawasan 2035.

Melangkah ke hadapan, Baginda Sultan bertitah Sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021, “Oleh itu, Negara Brunei Darussalam sendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan, dengan sistem negara, ekonomi, pendidikan dan keselamatan diperkukuhkan sebagaimana merujuk kepada blueprint-blueprint, pelan-pelan induk dan pelan-pelan strategik yang dikeluarkan, sama ada di peringkat kementerian mahupun nasional.

“Mengenai ehwal keselamatan ini, pada bulan Ogos 2020 yang lalu, Beta telahpun memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei sebagai agensi yang menjaga keselamatan siber kebangsaan daripada sebarang insiden dan ancaman siber.

“Brunei turut teruja dengan perkembangan transformasi digital untuk menuju aspirasi menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar. Maka untuk itu, kerjasama strategik yang berterusan di antara semua pihak yang berkepentingan adalah diperlukan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran bagi mencapai kemajuan ke arah smart city.”

Oleh itu, dalam era perkembangan teknologi digital yang pesat, ia memerlukan negara untuk memberikan keutamaan dalam memanfaatkan teknologi canggih dan ekonomi digital sebagai pemangkin pembangunan negara menuju ke Wawasan 2035.

Dalam hubungan itu, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) yang merupakan salah sebuah kementerian yang diamanahkan untuk menerajui pembangunan teknologi dan ekonomi digital yang mampan dan mantap khususnya dalam bidang pengangkutan dan infokomunikasi menyaksikan MTIC mencatatkan beberapa pencapaian utama dan pembaharuan pada 2020 termasuk pelancaran tiga pelan strategik yang berperanan signifikan bagi mencapai Wawasan Negara Brunei Darussalam 2035.

Pelan-pelan strategik berkenaan ialah Pelan Strategik MTIC 2025 bagi MTIC yang dilancarkan pada 16 April 2020, Pelan Induk Ekonomi Digital (Digital Economy Masterplan) 2025 di bawah Majlis Ekonomi Digital yang dilancarkan pada 2020 dan pelancaran Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi Negara Brunei Darussalam 2025 pada 28 Disember 2020.

Objektif dan matlamat daripada pelan-pelan berkenaan akan dimanfaatkan dan akan sentiasa dikaji semula sebagai dokumen hidup (living document) untuk memastikan ia seiring dengan perubahan masa serta sentiasa dikemaskinikan supaya sejajar dengan hasrat dan aspirasi negara ke arah menuju kepada sebuah Negara Pintar (Smart Nation).

“Dalam mencapai hasrat dan aspirasi ke arah Smart Nation ini, di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 terdapat beberapa projek utama yang difokuskan bagi mencetus proses transformasi digital iaitu antara lainnya, adalah, Satu – National Information Hub, sebagai platform perkongsian maklumat dengan lebih mudah, Kedua – Digital ID, sebagai satu wadah bagi membolehkan orang ramai mengakses perkhidmatan kerajaan pada bila-bila masa dan Ketiga – Digital Payment Hub, yang akan meningkatkan peluang bagi perniagaan untuk menerima bayaran secara digital dan memudahkan orang ramai membuat pembayaran melalui peranti pintar masing-masing.”

Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof telah membuat penerangan berkenaan semasa Sesi Muzakarah MTIC bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara di bangunan kementerian berkenaan, baru-baru ini.

Beliau turut menyatakan bahawa di sebalik pandemik COVID-19, proses transformasi digital telah dipercepatkan (accelerated), bukan sahaja sebagai kemudahan tetapi sebagai menjadi keperluan asasi bagi menjalankan kehidupan seharian.

“Ini termasuk penggunaan AI (artificial intelligence) dalam pemantauan seperti penggunaan aplikasi BruHealth antara lainnya, memanfaatkan pendidikan secara virtual iaitu e-Learning serta penggunaan aplikasi mudah alih dalam mempertingkatkan efisiensi perkhidmatan-perkhidmatan, antara lainnya seperti TransportBN.”

Beliau juga mendedahkan Negara Brunei Darussalam turut membuat persediaan bagi mendapatkan liputan 5G di mana projek rintis 5G akan dijalankan ke beberapa lokasi yang telah dikenal pasti dan telah pun mendapat limpah kurnia perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta akan dilaksanakan pada suku pertama 2021.

Jelas kelihatan bagi Negara Brunei Darussalam untuk terus bergerak maju ke arah mencapai Wawasan Negara 2035, seluruh rakyat dan penduduk negara harus peka dan bersedia bagi perubahan paradigma minda untuk memanfaatkan perkembangan dalam bidang infokomunikasi dan teknologi digital sebagai pemangkin ke arah pembangunan negara.

Tidak dapat dinafikan pandemik COVID-19 telah membawa pelbagai cabaran kepada negara tetapi ia juga membawa bersama peluang ke arah transformasi digital negara di mana pelbagai peluang dan laluan terbuka untuk diterokai oleh semua menuju ke arah kemajuan, perkembangan, pembaharuan dan pasaran yang lebih luas.

Oleh itu bagi, Menjayakan Wawasan Negara, ia memerlukan segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini untuk sama-sama mendukung, menyokong dan memanfaatkan perkembangan teknologi bagi memastikan kemakmuran, keamanan dan pembangunan negara yang mapan.