Tiga projek dukung pelan strategik KHEU

Oleh Salawati Haji Yahya & Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JAN – Seramai 19 orang ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) telah menghadiri perjumpaan muhibah dan sesi muzakarah di Dewan Multaqa, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), di sini, hari ini.

Sesi perjumpaan muhibah antara ahli-ahli MMN dengan KHEU itu merupakan forum tahunan sebagai inisiatif mempertingkatkan pengetahuan ahli-ahli MMN mengenai pembangunan dan pencapaian KHEU di samping mendapat gambaran jelas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi kementerian berkenaan dalam menanganinya.

Hadir mengalu-alukan rombongan ahli MMN ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman.

Majlis telah dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar, Surah Al-Fatihah dan doa sebelum ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama.

Kemudian diikuti dengan ucapan balas Yang Berhormat Haji Ramli bin Haji Lahit selaku ketua rombongan ahli MMN.

Sesi muzakarah seterusnya diikuti dengan penyampaian taklimat yang disampaikan oleh Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa menghadiri sesi muzakarah bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Ugama, kelmarin.
Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan mengadakan sesi muzakarah di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, kelmarin.

Taklimat antara lain menggariskan tiga projek utama dalam mendukung Rancangan Strategik KHEU 2020-2024 iaitu Pengukuhan Maqasid Syariah dalam Pengurusan dan Pentadbiran Negara Brunei Darussalam, Penyebaran Kefahaman Makna dan Tafsir Al-Quran dan Al-Hadith, Pemerkasaan Waqaf ke arah Kesejahteraan Negara.

Beberapa isu yang ditimbulkan berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Masjid seperti permasalahan sumber tenaga manusia dan pengurusan kehadiran bertugas pegawai-pegawai masjid turut dikongsikan dengan menggariskan beberapa inisiatif seperti memperkenalkan penggunaan sistem kehadiran melalui kaedah thumbprint yang dilaksanakan di 45 buah masjid terpilih bagi fasa pertama.

Turut dikongsikan adalah perancangan, pendekatan dan penambahbaikan berhubung isu skim perkhidmatan awam, penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah Arab, program-program muhibah bagi gerakan dakwah di kawasan pedalaman di Daerah Temburong dan juga isu-isu yang berkaitan dengan Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei dan Jabatan Hal Ehwal Syariah.

Antara objektif perjumpaan berkenaan ialah perkongsian perkembangan, pencapaian dan hasil yang telah dilaksanakan oleh pihak bertanggungjawab di KHEU berkaitan keberangkatan lawatan tidak berjadual Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke KHEU pada September 2020.

Selain itu, sebagai pencambahan minda dan bertukar-tukar buah fikiran dalam memaju, memantap serta mempertingkat kesedaran awam dalam sama-sama menanai cabaran perkhidmatan agama di Negara Brunei Darussalam dengan pendekatan keseluruhan negara dan sebagai wadah untuk menjalin dan membangun ukhuwah yang lebih erat antara KHEU dan ahli-ahli MMN.

Hadir sama semasa perjum-paan muhibah dan sesi muzakarah berkenaan ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap, raes KUPU SB serta ketua-ketua jabatan dan bahagian KHEU.

Perjumpaan muhibah dan sesi muzakarah diadakan susulan sesi tinjauan dan lawatan ke Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei di Bangunan KHEU dan ke Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah pada sebelah pagi tadi.