10 dapat kurnia tambang haji

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 JULAI – Sepuluh orang saudara baharu telah terpilih dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kurnia tambang haji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini.

Sehubungan itu, Majlis Penyerahan Bayaran Pakej Haji kepada Darussalam Holdings Sdn Bhd (DHSB)dan Penyampaian Wang Saku kepada saudara-saudara baharu berkenaan telah diadakan hari ini di Dewan Multaqa, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Penyerahan telah disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku yang di-pertua Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

Para penerima berkenaan terdiri daripada Awang Muhammad Asyraf bin Masor @ Andok anak Masor; Awang Muhammad Nabil Hafizzuddin bin Abdullah Hussin @ Ampeling anak Hussin; Dayang Siti Nurun Nabilah binti Abdullah Alam @ Angin anak Alam; Dayang Nur Ismah Afiqah binti Abdullah @ Esmacotarey binti Bajau; Dayang Kamaliah binti Abdullah @ Rumput binti Lumpai; Awang Muhammad Jani bin Zaman @ Jani bin Zaman; Dayang Nurafifah Khairunnissa binti Abdullah @ Rosian Ah Choi; Dayang Nur Darwyisah Hanani binti Abdullah Yong @ Yong Sui Eng; Awang Muhammad Kamarul Iskandar Zulkarnain bin Abdullah Kamchi @ Kamrozi bin Kamchi dan Awang Ibrahim bin Abdullah @ James Edwin anak Remang.

Setiap seorang dikurniakan tambang haji menurut kadar yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan iaitu sebanyak $4,500 seorang, selain turut diberikan sebanyak $7,700 bagi mencukupkan bayaran pakej haji DHSB yang mana perbelanjaan ini diambil daripada Kumpulan Wang Zakat Asnaf Mualaf.

Selain itu, setiap seorang juga diberikan wang saku sebanyak $2,000 bagi perbelanjaan persendirian yang diambil daripada Kumpulan Wang Zakat Asnaf Mualaf.

Pemilihan saudara-saudara baharu yang akan menunaikan fardu haji ini adalah melalui sesi temu duga dan berdasarkan garis pandu mengenainya yang telah disediakan oleh MUIB.

Dengan adanya kurnia tambang haji berkenaan, ia akan dapat mengukuhkan iman mereka, menghayati ajaran agama Islam dengan lebih sempurna.

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin semasa menyerahkan bayaran pakej haji.