104 keluarga terima bantuan kewangan

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 OKT – Seramai 104 orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir di Daerah Tutong, Belait dan Temburong telah menerima bantuan kewangan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS).

(Klik di sini untuk berita lanjut)