1,211 graduan UBD terima ijazah pada Majlis Konvokesyen ke-31

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 OGOS – Setelah mengharungi pelbagai cabaran sepanjang bergelar mahasiswa dan mahasiswi, seramai 1,211 orang graduan telah menerima ijazah masing-masing pada Majlis Konvokesyen Universiti Brunei Darussalam (UBD) ke-31 di Dewan Canselor UBD, hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Universiti Brunei Darussalam telah berkenan berangkat mengurniakan ijazah kepada seramai 736 orang graduan ijazah Doktor Falsafah (PhD) dan graduan Sarjana Muda pada sebelah pagi.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr) Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Canselor UBD yang juga telah berkenan mengurniakan ijazah kepada seramai 475 orang graduan Sarjana, Sarjana Muda, Diploma Lanjutan dan Diploma pada sebelah petang.

Menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia pada majlis sebelah pagi ialah Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman dan Naib Canselor UBD, Datin Dr Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz.

Sejurus keberangkatan tiba, majlis disusuli dengan sembah alu-aluan Datin Dr Hajah Anita Binurul Zahrina yang antara lain menyembahkan beberapa perkembangan yang dilaksanakan oleh UBD semenjak konvokesyen yang lalu.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr) Haji Al-Muhtadee Billah berkenan berangkat bagi menyaksikan pameran.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan ijazah kepada salah seorang graduan.
Baginda Sultan dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan dijunjung beramah mesra dan menerima junjung ziarah bersama para graduan.

Para graduan bergambar bersama ijazah mereka.

Antaranya, UBD telah memperkenalkan program-program baharu dengan kerjasama rakan-rakan strategik yang diharap dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam sama-sama membangunkan kapasiti.

Beliau antara lain mengongsikan, pada awal tahun ini, UBD telah menjadi rakan kerjasama dengan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) untuk mengendalikan Kursus Maktab Turus yang bukan sahaja disertai pegawai ABDB, tetapi juga pegawai-pegawai tentera dari 13 buah negara sahabat.

“Menyentuh mengenai kerjasama dalam penyelidikan, kerjasama bersama industri-industri dan institusi-institusi antarabangsa telah meningkat dan Alhamdulillah penerbitan UBD bersama rakan antarabangsa adalah 60 peratus daripada jumlah penerbitan UBD,” jelas naib canselor UBD yang menurutnya pencapaian tersebut adalah melalui skim-skim seperti mempelawa profesor kunjungan dari universiti-universiti terkemuka.

Selain itu, UBD juga telah memperkenalkan skim baharu penempatan akademik terutama sekali ahli akademik muda tempatan di universiti-universiti antarabangsa teratas.

Naib canselor UBD kemudiannya menyentuh mengenai profil penyelidikan di mana mengikut ukuran ‘Field-Weighted Citation Impact’ (FWCI) iaitu sukatan impak penyelidikan, setakat tahun 2018, prestasi penyelidikan UBD dari segi impak keseluruhannya adalah 59 peratus lebih tinggi daripada purata dunia bagi penerbitan-penerbitan yang sama.

“Alhamdulillah, buat julung kalinya, UBD telah dikategorikan sebagai very high research intensive university, iaitu kategori tertinggi bagi penyelidikan oleh QS pada September tahun lepas. Walaubagaimanapun, UBD masih perlu meningkatkan profil penyelidikannya agar UBD mampu berdaya saing di arena antarabangsa,” jelas naib canselor UBD.

Selain itu, beliau juga mengongsikan bahawa UBD telah memperkenalkan lagi lima kumpulan penyelidikan baharu iaitu dalam bidang-bidang perubatan herbal, sensor technology, catalysis, pelancongan dan international and comparative education.

Sejurus selepas sembah alu-aluan naib canselor UBD, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah dan seterusnya berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada graduan PhD dan Sarjana Muda.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran konvokesyen pada tahun ini dan turut dijunjung bagi sesi bergambar serta bercemar duli bersama para graduan.