138 pelajar sertai bengkel

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN,14 April – Seramai 138 orang pelajar Tahun 6 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) telah menghadiri Bengkel Pelajar Cemerlang yang diadakan di dewan sekolah berkenaan, kelmarin.

Bengkel berkenaan yang diadakan bagi merealisasikan potensi diri dan membina keyakinan diri yang tinggi bagi menghadapi cabaran hidup dan peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) telah disertai oleh cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil.

Bengkel sehari itu juga dihasratkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk bertukar-tukar fikiran, idea dan berkongsi pengalaman bagi mencari jalan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Ia diharap dapat menanamkan sikap positif, berakhlak mulia, meningkatkan keyakinan diri, bekerjasama bersungguh-sungguh dan mempunyai wawasan yang baik selain membantu pelajar meneroka potensi diri dan menggunakannya dengan berkesan dan menentukan matlamat hidup.

Di samping itu, bengkel berkenaan juga merupakan satu pendekatan yang berkesan dalam menyampaikan maklumat bermakna kepada pelajar Tahun 6 supaya mereka dapat mengimbangi pencapaian dalam bidang akademik dan kokurikulum dengan sumbangan tenaga dan idea dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pelajar.

Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, khususnya guru-guru Tahun 6, program seumpamanya dapat dijayakan dengan berkesan dan ia diharap dapat membantu merealisasikan matlamat sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez semasa menyertai bengkel berkenaan.