3 program strategik utama KHEU

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 NOV – Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) baharu 2020-2024, selain daripada menumpukan kepada pendidikan agama berkesan, dakwah mantap dan jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial, turut menetapkan tiga program strategik utama iaitu pemerkasaan wakaf ke arah kesejahteraan negara, penyebaran meluas kefahaman makna dan tafsir Al-Quran serta Al-Hadis dan penyejajaran Maqasid Syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara.

Perkara itu dikongsi oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman ketika mempengerusikan Sesi Muzakarah antara Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) dengan KHEU bagi 2019 yang berlangsung di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan KHEU, Jalan Dewan Majlis, Berakas, hari ini.

Rombongan ahli-ahli MMN yang menghadiri sesi muzakarah berkenaan diketuai oleh Yang Berhormat Haji Mohimin bin Haji Johari @ Jahari di mana dalam ucapannya menyatakan bahawa rombongan akan menyampaikan usul dan cadangan ke arah kepentingan bangsa dan negara sebagai sebuah negara berteraskan Melayu Islam Beraja.

Turut hadir pada sesi muzakarah tersebut ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap di KHEU, Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) di KHEU, Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang, para pengarah dan penolong pengarah, ketua-ketua bahagian dan pegawai-pegawai kanan KHEU.

Pada sesi muzakarah berkenaan, Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz menyampaikan taklimat mengenai KHEU dan disusuli dengan sesi dialog antara rombongan ahli-ahli MMN dengan KHEU.

Muzakarah berkenaan merupakan forum tahunan bagi ahli-ahli MMN dan KHEU untuk mengongsi mengenai dengan perkembangan aktiviti, dasar serta polisi Kementerian yang terkini, di samping menjalin dan membangun ukhuwah yang lebih erat di antara KHEU dan ahli-ahli MMN serta sebagai persiapan menghadapi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan ke-16 MMN 2020/2021.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama ketika menyampaikan ucapan pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli MMN.