Aktiviti outreach AMBD memperkasa ilmu kewangan

Oleh Hajah Saemah Kepli

 

SERIA – Lebih 100 orang kalangan murid Tahun 3 hingga 6 Sekolah Rendah Sungai Tali Lumut telah mengikuti aktiviti outreach yang dianjurkan oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama di dewan serba guna sekolah tersebut, baru-baru ini.

Aktiviti tersebut diadakan sebagai kesinambungan kepada Majlis Pengedaran Duit Syiling bagi Edaran Siri ke-5 dengan Denominasi 50 sen kepada para penuntut, rendah, menengah dan pusat-pusat tingkatan enam di Negara Brunei Darussalam yang telah diadakan di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa, baru-baru ini, bersempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Pemangku Penolong Pengarah Urusan AMBD, Awang Mardini bin Haji Eddie. Hadir sama ialah pegawai-pegawai kanan dari Sekolah Rendah Sungai Tali dan pegawai-pegawai kanan AMBD.

Lebih 100 orang murid-murid Tahun 3 hingga 6 Sekolah Rendah Sungai Tali Lumut menyertai outreach AMBD, baru-baru ini.

Aktiviti outreach tersebut antara lain bertujuan untuk memberigakan dan mengenalkan kepada penuntut-penuntut mengenai duit syiling dalam edaran siri ke-5 yang telah dikeluarkan sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan, Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Di samping itu, ia juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menabung, berdikari dari segi kewangan dan seterus-nya untuk meningkatkan kesedaran mereka mengenai cara-cara untuk menangani isu-isu kewangan.

Semasa aktiviti outreach keempat tersebut, para pelajar telah dilibatkan dalam siri aktiviti yang sebelum ini telah diadakan sama di daerah lainnya iaitu Daerah Brunei dan Muara, Tutong dan Temburong.