AMBD terokai visi kewangan digital, hijau

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 JUN – Usaha untuk membangunkan dan mentransformasikan sektor kewangan bukanlah tugas mudah di mana Rangka Tindakan Sektor Kewangan (FSBP) Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) 2016-2025 menggariskan aspirasi AMBD untuk membina sektor kewangan yang dinamik dan pelbagai yang dapat menyumbang kepada ekonomi negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035.

FSBP telah mengkategorikan lima perkara utama yang menunjukkan strategi dan dasar AMBD di mana sebahagian besar dasar yang terdapat dalam FSBP telah berjaya dicapai iaitu hasil kerjasama AMBD bersama pihak industri kewangan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Di samping itu, penerbitan Digital Payment Roadmap for Brunei Darussalam (2019-2025) pada 2018 dan kertas putih bertajuk The State of FinTech in Brunei Darussalam pada 2020 mendukung aspirasi negara untuk merealisasikan visi ekonomi digital.

“Pada masa yang sama, AMBD juga sedang menerokai inovasi berkaitan kewangan hijau dan impaknya kepada kestabilan kewangan.”

Perkara itu dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli Lembaga Pengarah AMBD, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud ketika berucap pada seminar sempena Menyambut Ulang Tahun Penubuhan AMBD ke-10 yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, hari ini.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti semasa berucap pada seminar sempena ulang tahun ke-10 AMBD.

Beliau berkata lagi, dalam mengatur arah dan kedudukan AMBD di arena antarabangsa, AMBD aktif menjalinkan hubungan kerjasama strategik dengan bank-bank pusat dan autoriti monetari antarabangsa melalui pemeteraian memorandum persefahaman dan aktif terlibat dalam mesyuarat-mesyuarat ASEAN dan badan-badan organisasi antarabangsa.

AMBD juga telah menjadi pengerusi mesyuarat-mesyuarat antarabangsa seperti ASEAN Central Bank track, Islamic Financial Services Board Council (IFSB) dan The South East Asian Central Banks (SEACAN) Research and Training Center.

Terdahulu dalam ucapannya, Yang Berhormat Dato berkata bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena hari keputeraan Baginda ke-64 tahun pada 15 Julai 2010, telah berkenan mengurniakan titah bagi penubuhan AMBD bermula 1 Januari 2011. “Baginda menitikberatkan kepentingan penubuhan sebuah autoriti monetari yang akan menerajui landskap kewangan di Negara Brunei Darussalam, seiring dengan amalan terbaik antarabangsa.

“Ini bermakna AMBD diberi amanah dan tanggungjawab terhadap kestabilan monetari dan kewangan sebagaimana mandat yang dinyatakan di dalam Perintah AMBD, 2010. Maka di sinilah titik permulaan lahirnya sebuah bank pusat yang termuda di rantau ASEAN,” tambah beliau.

Seterusnya, Yang Berhormat Dato berkata sejarah dan pengalaman dunia telah mengajar kita bahawa lazimnya, bank pusat berautonomi daripada pengaruh politik dapat membuat keputusan dan memberi impak yang positif kepada masyarakat. “Namun, perlu ditekankan bahawa berautonomi di sini bukan bermaksud tidak terikat langsung dengan kerajaan, tetapi bank pusat seharusnya mempunyai kuasa dan autonomi tertentu dalam membuat keputusan bagi mencapai objektifnya demi kebaikan masyarakat dan ekonomi.”

Berdasarkan Perintah AMBD, 2010, AMBD mempunyai empat objektif utama iaitu mencapai dan memastikan kestabilan harga domestik, memastikan kestabilan sistem kewangan dengan mengeluarkan peraturan kewangan dan piawaian yang berhemah, membantu dalam penubuhan dan pengoperasian sistem pembayaran yang cekap dan pemantauannya serta untuk memupuk dan memajukan sektor kewangan yang mapan dan progresif.

Objektif-objektif berkenaan menggariskan tugas dan tanggungjawab AMBD selaku autoriti monetari dan juga sebagai pihak berkuasa sektor kewangan dengan tugas dan tanggungjawab berkenaan diletakkan di bawah satu bumbung demi mencapai sinergi dan keberkesanan operasi yang maksimum. Beliau berkata di bawah pimpinan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD, AMBD telah giat berusaha ke arah menjadi sebuah organisasi yang mempunyai nilai-nilai teras seperti kecemerlangan, integriti, inovasi dan kerja berpasukan. Pada masa awal penubuhannya, AMBD telah menggunakan masa berkenaan untuk mengukuhkan dan memantapkan asas serta operasinya dengan AMBD telah mengutamakan untuk mempertingkatkan sumber-sumbernya, membina urus tadbir yang baik supaya lebih telus dan bertanggungjawab serta menyempurnakan tugasan dan tanggungjawab selaras dengan empat objektif utama AMBD.

Beliau menambah bahawa objektif pertama AMBD adalah untuk memastikan kestabilan harga domestik.

Selain daripada itu, AMBD turut memainkan peranan utama dalam memastikan kestabilan dan mendukung pembangunan sektor kewangan.

Dalam hubungan itu, dalam mengimbangi penyeliaan dan pembangunan sektor kewangan, ia menyedari perlunya untuk mendorong inovasi dan persaingan di sektor kewangan demi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara di mana sektor kewangan yang teratur serta stabil juga pasti mampu menarik minat pelabur-pelabur asing ke Negara Brunei Darussalam.