Berkenan kurnia nama cucunda

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 JUN – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan ini memaklumkan bahawa Baginda Sultan dengan amat sukacita telah mengurniakan nama kepada cucunda Baginda, iaitu anakanda kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini dengan nama Yang Amat Mulia Pengiran Anak ‘Abdul ‘Aleem.

Baginda Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat Baginda dengan sukacita mengurniakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa meluaran tersebut dan kepada semua yang menyembahkan perutusan tahniah dan ucap selamat berikutan meluaran cucunda Baginda pada hari Jumaat, 28 Ramadan 1441H bersamaan 22 Mei 2020, jam 10:44 pagi.

YAM Pengiran Anak ‘Abdul ‘Aleem. – Gambar oleh Infofoto