Berkenan menerima mengadap

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 JULAI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Naib Marsyal Udara (B) Tuan Yang Terutama Mahmud Hussain yang akan menamatkan perkhidmatannya, di Istana Nurul Iman.

(Klik di sini untuk berita lanjut)