Berkenan utus tahniah

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenaan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri Republik Perancis, Puan Yang Terutama Elisabeth Borne berikutan pelantikannya sebagai perdana menteri Republik Perancis yang baharu.