Berkenan utus tahniah pelantikan UK dalam ASEAN

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 OGOS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Perdana Menteri United Kingdom (UK), Tuan Yang Terutama Boris Johnson sempena pelantikan UK sebagai Rakan Dialog ASEAN.

Dalam perutusan tersebut, Baginda sebagai Pengerusi ASEAN, berharap pelantikan itu akan meningkatkan kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dan UK dalam usaha kedua-dua buah negara membina partnership ASEAN-UK yang strategik dan kukuh.

Pada mengakhiri titah perutusan itu, Baginda menyampaikan salam sejahtera dan berharap Tuan Yang Terutama akan berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan.