Bersama jaga keselamatan awam

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 OGOS – Kementerian Pengangkutan dan Infoko-munikasi terus menekankan pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya dan peranan semua pihak untuk sama-sama mengamalkan tanggungjawab sosial dalam menjaga keselamatan diri, keluarga serta orang awam atau pengguna semasa berada di jalan raya dan juga menjaga harta benda kerajaan di jalan raya.

Penekanan itu dibuat oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof ketika berucap pada Majlis Pelancaran Projek Rintis bagi Menggantikan Alat Amaran Laju (SWD) yang berlangsung di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, hari ini.

Yang Berhormat Dato mendedahkan bahawa masih ada lagi kes-kes kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu iaitu daripada 15 kes pada 2019 kepada 24 kes bagi 2020 di mana dapatan berkenaan adalah sehingga Julai 2020 sahaja.

Di samping itu, masih ada lagi kes kesalahan pemandu dan penumpang hadapan kenderaan yang tidak memakai tali pinggang keledar iaitu daripada 11 kes pada 2019 kepada 14 kes bagi 2020 bagi tempoh sama.

Beliau juga menyentuh mengenai kes kemalangan yang menyebabkan kematian dan melibatkan mangsa yang didapati tidak memakai tali pinggang keledar dari Januari hingga Jun 2020 adalah enam orang dan kesemuanya terlibat dalam insiden kemalangan maut.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib ketika menyaksikan demonstrasi dan menerima penerangan mengenai sistem IVMS.

“Dalam hal yang berhubung kait dengan keselamatan kenderaan di jalan raya, kita sering mendengar dan mendapati semakin banyak kejadian kenderaan terbakar yang berlaku.

“Ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan! Saya telah difahamkan bagi tahun ini sahaja, sehingga Ogos 2020, sebanyak 54 insiden kenderaan terbakar telah dilaporkan,” tegas Yang Berhormat Dato.

Menurut siasatan kajian awal oleh agensi-agensi yang berkenaan ke atas kenderaan-kenderaan yang terlibat dengan kebakaran pada 2019 hingga Jun 2020, Yang Berhormat Dato mengongsi bahawa antara punca utama kebakaran kenderaan adalah disebabkan masalah elektrik dan mekanikal. Dalam usaha Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) menangani isu berkenaan, satu kajian telah dijalankan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai insiden berkenaan.

“Kajian ini adalah merangkumi 54 insiden kenderaan terbakar yang telah dilaporkan bagi tahun ini. Hasil dari kajian ini nanti, saya berharap beberapa penambahbaikan dasar-dasar dan peraturan bagi membendung penularan kejadian kenderaan terbakar akan diusahakan dengan sebaik-baiknya.”

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib ketika mengulas mengenai kesan dan impak projek rintis bagi menggantikan SWD daripada konteks keselamatan jalan raya dan perkembangan digital, berkata bahawa projek itu mempamerkan dan menunjukkan kepada orang ramai teknologi baharu yang digunakan untuk sektor pengangkutan.

“Dalam konteks ini, teknologi masa kini bukan sahaja dapat meliputi pemantauan kelajuan kenderaan bahkan juga dapat memantau sikap (behaviour) pemandu dalam usaha meningkatkan lagi sistem keselamatan jalan raya secara keseluruhan,” tekannya.

Yang Berhormat Dato melahirkan harapan supaya hasil daripada projek rintis itu bukan sahaja akan membuktikan kesesuaian transformasi digital melalui penggunaan teknologi GPS tetapi juga akan turut menyumbang kepada peningkatan keselamatan jalan raya, khusus bagi kenderaan berat, kenderaan-kenderaan perkhidmatan barangan dan kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam.

“Selaras dengan projek rintis ini, apa yang penting juga adalah usaha dalam pengemaskinian dasar dan penggubalan semula undang-undang berkaitan dengan peraturan lalu lintas jalan raya, khususnya peraturan yang berhubung kait dengan alat amaran had laju bagi kenderaan-kenderaan berat di jalan raya,” tambahnya.

Dengan penggubalan undang-undang dan penguatkuasaan melalui teknologi GPS itu nanti, jelas Yang Berhormat Dato, dihasratkan supaya sektor pengangkutan khususnya pengangkutan darat akan lebih mantap, berdaya tahan dan selamat. Dalam usaha melaksanakan pembaharuan dasar dan transformasi digital bagi memantapkan sektor pengangkutan darat, beliau berharap dengan pencapaian itu, ia turut menjurus kepada pencapaian matlamat kualiti kehidupan tinggi yang di aspirasikan dalam Wawasan Brunei 2035.