Dasar ke arah negara berdaya tahan iklim

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 OGOS – Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah melancarkan satu dasar perubahan iklim pertama seumpamanya di negara ini, iaitu, Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam pada 25 Julai 2020.

Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan, dasar tersebut disediakan untuk membentuk hala tuju Negara Brunei Darussalam ke arah menjadi sebuah negara lestari yang rendah karbon serta berdaya tahan iklim.

Sebuah Pasukan Petugas (ODTF) telah dibentuk untuk menghasilkan Dokumen Operasi yang terperinci bagi mencapai sasaran pelaksanaan kesemua 10 strategi yang terkandung di dalam Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Sepuluh strategi tersebut adalah: Pelepasan Industri; Liputan Hutan; Kenderaan Elektrik; Tenaga Lestari; Pengurusan Tenaga; Harga Karbon; Pengurusan Sisa; Kedayatahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim; Inventori Karbon; dan Kesedaran dan Pendidikan.

Beberapa siri bengkel mewakili 10 strategi yang terkandung di dalam dasar ini telah dijadualkan. Bengkel pertama yang telah diadakan adalah bagi Strategi 3: Kenderaan Elektrik, dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Tenaga, selaku peneraju Strategi 3: Kenderaan Elektrik dan disokong oleh Urus Setia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam pada 26 dan 27 Ogos 2020 bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Hadir bagi merasmikan bengkel tersebut ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi, Keselamatan Siber, Strategi dan Korporat), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Haji Hairul Mohd Daud bin Haji Abdul Karim.Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Tenaga dan Kuasa Elektrik) di Kementerian Tenaga, Pengiran Haji Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra dan Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap (Pengangkutan, Penyelidikan dan Perkembangan) di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Pengiran Haji Mohd Zain bin Pengiran Haji Mohd Razak.

Haji Hairul Mohd Daud bergambar bersama tetamu lain semasa bengkel yang diadakan di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. – Gambar serahan Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam

Seramai lebih kurang 33 orang peserta menghadiri bengkel tersebut yang terdiri daripada ahli-ahli berkepentingan dari sektor kerajaan, sektor persendirian, institusi penyelidikan dan persatuan-persatuan, untuk merangka Dokumen Operasi bagi Strategi 3: Kenderaan Elektrik dalam mencapai sasaran peningkatan jumlah kenderaan elektrik kepada 60 peratus daripada jumlah keseluruhan penjualan kenderaan setiap tahun menjelang tahun 2035. Wakil dari Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd telah dijemput sebagai pemudahcara di samping agensi-agensi peneraju bagi memudahcara bengkel berkenaan.

Bengkel seterusnya bagi strategi-strategi lainnya akan diadakan bermula 31 Ogos hingga 23 September 2020. Bengkel-bengkel tersebut akan dianjurkan oleh agensi-agensi peneraju yang berkenaan dan disokong oleh pemudahcara yang telah dilantik bersama agensi-agensi peneraju. Pelaksanaan bengkel ini mengambil pendekatan secara Whole of Nation dalam memastikan objektif strategi tercapai.

Draf pertama Dokumen Operasi Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dijangka akan dihasilkan pada penghujung bulan Oktober dan akan dihadapkan kepada Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam.

Pelaksanaan bengkel ini juga telah mengambil kira garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengawal wabak COVID-19.