Sunday, December 4, 2022
22.7 C
Brunei

-

Elak jual beli secara ansuran tidak menepati hukum syarak

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

Siri Dua

Beberapa perkara yang perlu dielak

Dalam hal jual beli secara ansuran, untuk memastikannya tidak bertentangan dengan hukum syarak, terdapat beberapa perkara yang perlu dielakkan oleh penjual dan pembeli, antaranya:

1. Akad jual beli yang tidak jelas.

Antara syarat yang dikenakan dalam jual beli seperti ini, hendaklah akad yang dibuat oleh penjual dan pembeli berlaku dalam bentuk yang jelas iaitu harga yang hendak dibayar kepada penjual adalah secara ansuran. Sebagai contoh:

(B) berkata: “Saya jual tanah saya ini kepada tuan pada harga $60,000/= dengan di bayar secara ansuran selama 10 tahun.”

(A) berkata: “Saya beli.”
Contoh bagi “akad jual beli yang tidak jelas” ialah seperti:

(B) berkata: “Saya jual tanah saya ini kepada tuan pada harga $50,000/= jika dibayar secara tunai. Tetapi jika dibayar secara ansuran selama 10 tahun harganya ialah $60,000/=. Tuan boleh pilih, sama ada pada harga $50,000/= dibayar secara tunai atau pada harga $60,000 dibayar secara ansuran.”

(A) berkata: “Saya beli.”
“Akad jual beli yang tidak jelas” se-perti ini adalah tidak sah dan tidak menepati hukum syarak. Ini kerana tidak ada ketentuan yang jelas sama ada penjual dan pembeli berakad pada harga yang dibayar secara tunai ($50,000/=) atau pada harga yang dibayar secara ansuran ($60,000/=).

Akad jual beli seperti inilah antara yang termasuk dalam tegahan Nabi yang dikatakan sebagai “dua jual beli dalam satu kontrak jual beli”.

Ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a., beliau berkata yang maksudnya:

“Rasulullah melarang daripada melakukan dua jual beli dalam satu kontrak jual beli.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Antara perkara hendak dijaga dalam jual beli yang melibatkan pertukaran dua barang ribawi yang sama sebab ribanya dan yang sama jenis seperti emas adalah sama rata pada timbangan atau sukatan, iaitu tidak berlaku padanya salah satu barang melebihi satu yang lain. – Agensi
Antara syarat yang dikenakan dalam jual beli secara ansuran, hendaklah akad yang dibuat oleh penjual dan pembeli berlaku dalam bentuk yang jelas iaitu harga yang hendak dibayar kepada penjual adalah secara ansuran. – Agensi

2. Tempoh waktu pembayaran yang tidak jelas.

Dalam jual beli secara ansuran yang sifatnya sebagai jual beli bertangguh, hendaklah ditentukan dengan jelas di dalam akad jual beli yang dipersetujui di antara pembeli dan penjual tempoh bayaran ansuran bagi barang yang dibeli. Jika sekiranya tempoh bayaran ansuran tersebut tidak jelas, atau tidak diketahui sampai bila bayaran tersebut mesti dilunaskan, maka kedudukan jual beli tersebut hukumnya adalah tidak sah.

3. Menyatakan di dalam akad jual beli dengan mensyaratkan faedah (interest) yang dikenakan ke atas pembeli kerana bayaran bertangguh.

Tidak harus menyatakan dalam akad jual beli yang dipersetujui pengenaan faedah (interest) ke atas pembeli disebabkan bayaran yang dibuatnya secara ansuran (tidak tunai), sama ada menurut kadar faedah yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak (penjual dan pembeli) ataupun menurut kadar faedah semasa di pasaran.

Sebagai contoh:
(A) berkata: “Saya jual baju ini kepada tuan pada harga $40/= tunai. Tetapi jika dibayar secara ansuran selama empat bulan saya akan kenakan faedah (interest) sebanyak $3/= bagi setiap bulan yang bertangguh.”

(B) berkata: “Saya setuju.”
Dalam contoh di atas, pengenaan faedah (interest) sebanyak $3/= bagi setiap bulan yang bertangguh itu bukanlah merupakan sebahagian daripada harga baju yang dibeli. Tetapi ia merupakan sebagai timbal balik kepada tempoh masa pembayaran yang bertangguh iaitu $3/= x 4 bulan = $12/=. Jumlah wang $12/= itu adalah riba yang diharamkan oleh syarak.

4. Berjual beli yang melibatkan matawang, emas dan perak secara ansuran atau bertangguh.

Sebagaimana menurut ketetapan yang diputuskan oleh Majlis Majma‘ Fiqh Islami Antarabangsa bahawa hukum yang berjalan ke atas mata wang kertas adalah sama sepertimana hukum yang berjalan ke atas emas dan perak. Salah satunya dalam hukum yang berkaitan dengan riba.

Di dalam bab riba, jual beli yang melibatkan pertukaran dua barang ribawi yang sama sebab ribanya dan yang sama jenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, tiga perkara berikut hendaklah dijaga:

i. Sama rata pada timbangan atau sukatan, iaitu tidak berlaku padanya salah satu barang melebihi satu yang lain.

ii. Secara tunai atau tidak bertangguh.

iii. Serah menyerah di antara dua barang yang diperjualbelikan di dalam satu majlis akad.
Jika jual beli itu pula melibatkan pertukaran barang yang tidak sama jenis seperti emas dengan perak, dua perkara berikut hendaklah dijaga:

i. Secara tunai atau tidak bertangguh.

ii. Serah menyerah di antara dua barang yang diperjualbelikan di dalam satu majlis akad.

Hal ini tidak ada bezanya sama ada emas dan perak itu sudah dibentuk menjadi barang kemas seperti gelang, cincin, rantai dan sebagainya ataupun belum dibentuk. Ini adalah berdasarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Khathib asy-Syarbini Rahimahullah di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj:

“Nilai pembuatan emas itu tidak memberi kesan kepada hukum asal emas itu sendiri, sehinggakan jika seorang membeli emas yang sudah dibentuk dengan dinar (wang emas) sebagai pertukarannya, di mana nilai emas yang sudah dibentuk itu lebih tinggi berbanding dinar tersebut, prinsip sama rata (timbangan) di antara keduanya tetap diambil kira, adapun nilai pembentukan emas itu pula tidak diambil kira.”

Oleh itu, berdasarkan prinsip syarak yang disebutkan di atas, berjual beli emas atau perak dengan wang kertas hendaklah berlaku secara tunai, tidak boleh secara ansuran atau hutang. Dan hendaklah berlaku serah menyerah di antara wang bayaran dengan barangan emas atau perak di majlis akad jual beli itu juga.

Akan tetapi, disebabkan emas atau perak merupakan barang yang tidak sama jenis dengan wang kertas, maka prinsip “sama rata” dari aspek timbangan tidak menjadi tuntutan dalam jual beli tersebut.

Sebagai kesimpulan, akad jual beli dengan bayaran secara ansuran hukumnya adalah harus.

Begitu juga jika penjual meletakkan harga jualan yang dibayar secara ansuran lebih tinggi berbanding dengan harga jualan yang dibayar secara tunai, menurut pendapat ulama dalam mazhab Syafi‘i jual beli seperti itu adalah juga sah dan diharuskan.

Ini tidak syak lagi merupakan satu kemudahan bagi pembeli, lebih-lebih lagi bagi kalangan pembeli yang tidak mampu untuk membayar secara tunai sekaligus.

Namun perlu juga diingat, pembeli yang membeli suatu barang dengan bayaran secara ansuran adalah dikira sebagai orang yang berhutang (penghutang) selagi dia masih belum habis melunaskan bayaran-bayaran yang tertangguh. Penghutang adalah berkewajipan melunaskan segala hutangnya.

Penghutang yang mampu membayar tidak boleh melambat-lambatkan membayar hutangnya yang sudah tiba tempoh pembayarannya. Manakala penghutang yang mampu membayar, tetapi menangguh-nangguhkan pembayaran hutangnya adalah orang yang berlaku zalim, dan hukumnya adalah haram, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

China longgarkan lagi peraturan COVID

BEIJING, 2 DIS – Bandar di seluruh China membatalkan arahan sekatan COVID hari ini dengan melonggarkan peraturan ujian dan kuarantin susulan protes di seluruh...
- Advertisment -