Giatkan usaha bersih persekitaran

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 NOV – Usaha-usaha membersihkan kawasan perbandaran dan alam sekitar serta tandas awam di negara ini perlu dipertingkatkan lagi kerana tahap kebersihannya masih rendah dan belum diatasi dengan berkesan.

Operasi pembersihan seharusnya tidak dihadkan kepada musim-musim perayaan sahaja malah perlu kerap dilakukan, manakala kerja-kerja pembaikan dan membaik pulih juga perlu ke atas prasarana dan kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan selamat dan selesa untuk kegunaan rakyat dan para pelancong yang tiba di negara ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong (gambar bawah) menekankan mengenai isu tersebut dalam sesi muzakarah dan perjumpaan di Bilik Mesyuarat, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Berakas, bersama para pengerusi dan ahli Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Kuala Belait dan Seria serta Tutong yang telah dilantik bagi tempoh 2019 sehingga 2021 atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat Pehin turut mengulangi titah Baginda Sultan pada Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam baru-baru ini mengenai tahap kebersihan negara dan mengehendaki penyelesaian khusus terhadap permasalahan ini agar ia tidak berlarutan tanpa kesudahan.

Sehubungan itu, Yang Berhormat Pehin menyarankan agar Lembaga Bandaran mencadangkan dan melaksanakan program kebersihan yang lebih teratur, melibatkan warga bandar dan kampung terutamanya belia dalam sama-sama menangani isu-isu kebersihan ini.

“Lembaga Bandaran hendaklah mengambil inisiatif bagi membangun pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana untuk menangani isu ini, sekali gus dapat menyediakan peluang kepada anak-anak tempatan menjalankan perniagaan,” kata Yang Berhormat Pehin.

Gambar ramai Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bersama ahli-ahli Lembaga Bandaran.

Yang Berhormat Pehin turut menekankan agar jabatan-jabatan bandaran meningkatkan atau melipatgandakan lagi tindakan-tindakan ke atas individu atau premis-premis komersial dan kediaman yang didapati melakukan kesalahan tidak memelihara kebersihan persekitaran masing-masing kerana akta sudah pun ada untuk dilaksanakan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika membangkitkan isu tandas awam pula, menjelaskan setakat ini sebanyak 26 buah tandas awam disediakan, namun hasil daripada audit oleh pasukan khas kementeriannya, mendapati tahap kebersihan tandas-tandas awam di pusat Bandar Seri Begawan masih kurang memuaskan.

“Fasilitinya ada yang tidak berfungsi dengan baik, bau yang kurang menyenangkan, kemudahan asas yang tidak mencukupi dan kunci pintu yang rosak. Nampaknya isu kebersihan ini bukan sahaja berlaku di persekitaran luar dan premis-premis bangunan bahkan di tandas-tandas awam juga,” tekannya.

Beliau berkata ia menimbulkan ketidakselesaan kepada semua pengguna dan mempamerkan imej yang kurang baik terutama kepada pelancong.

“Bertindaklah untuk memastikan tandas-tandas awam di tahap cemerlang atau sekurang-kurangnya sangat baik kerana keadaan tandas awam mencerminkan sikap masyarakat sesebuah negara.

“Tandas-tandas awam perlu diurus dan dinaiktaraf, mempunyai sistem pengawasan dan pembersihan yang sistematik. Negara Brunei Darussalam akan menerima kedatangan pelancong-pelancong luar negara yang semakin bertambah. Oleh itu adalah mustahak bagi memastikan kemudahan awam seperti tandas sentiasa bersih dan mencukupi,” tegasnya.

Antara isu-isu lain yang turut dibangkitkan Yang Berhormat Pehin ialah dalam Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan ke-50 Tahun 2020, perkhidmatan-perkhidmatan baharu yang telah diusahakan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi membantu jabatan-jabatan bandaran untuk meningkatkan lagi kutipan hasil cukai bangunan iaitu perkhidmatan cukai bangunan dalam talian melalui aplikasi mudah alih dan perkhidmatan SMS Push Notification yang digunakan oleh jabatan-jabatan bandaran untuk memberikan makluman atau peringatan kepada pembayar cukai bangunan; satu projek Rancangan Kemajuan Negara ke-11 iaitu Projek Electronic Property Tax (E-PTax) – Municipal Property Database (MPD) yang akan memberikan tahap efisiensi pengurusan perfailan dan penyimpanan maklumat cukai bangunan akan lebih teratur melalui digital.

Turut hadir pada sesi muzakarah dan perjumpaan itu ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Haji Abdul Hamid @ Haji Sabli bin Haji Arsad; Yang Berhormat FDr. Ar. Dayang Siti Rozaimeriyanty binti DSLJ Haji Abdul Rahman; setiausaha-setiausaha tetap, pengerusi-pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kerajaan.