Halalkah makanan yang mempunyai kesan najis?

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Sambungan minggu lalu

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

Selain itu, jika daging binatang al-jallalah yang berubah pada rasa, bau atau warna itu dibasuh, dimasak atau dibiarkan sahaja untuk suatu tempoh masa, maka dalam hal ini ia masih juga dihukumkan makruh untuk dimakan, sekalipun dengan perbuatan tadi berhasil menghilangkan kesan perubahan itu.

Sebaliknya, jika tiada berlaku sebarang perubahan pada daging al-jallalah, maka tidak dihukumkan makruh memakannya, sekalipun binatang al-jallalah itu tidak memakan selain najis sahaja.

Perlu diketahui bahawa menurut ulama, kambing biri-biri dan binatang selainnya, yang diternak sebagai sumber bahan makanan, adalah makruh diberikan makanan atau minuman daripada benda (zat) najis. Akan tetapi larangan (makruh) ini tidak termasuk bahan makanan yang mutanajjis, iaitu yang terkena najis. Selain itu, menggunakan bahan-bahan najis sebagai sumber makanannya membawa kepada perkara makruh kerana apabila ternakan itu memakan bahan-bahan najis, ia boleh membawa kepada perubahan sifat dagingnya. Maka kerana ini ia dihukumkan makruh.

Demikian juga perubahan pada daging binatang al-jallalah itu bukan sahaja disebabkan kesan sumber permakanannya daripada benda najis, akan tetapi perubahan itu juga boleh berlaku kesan daripada kesan sumber minumannya. Oleh yang demikian, binatang ternakan seperti anak kambing biri-biri yang diminumkan susu anjing atau khinzir, jika berlaku perubahan pada dagingnya, maka hukumnya adalah serupa dengan binatang al-jallalah.

Malahan jika didapati perubahan pada daging dan telur binatang sembelihan biasa yang bukan al-jallalah, seperti perubahan bau busuk, maka menurut pendapat yang shahih, daging ini juga dihukumkan makruh memakannya.

Memakan sesuatu yang mengakibatkan bau busuk seperti memakan bawang mentah, petai, jering dan seumpamanya yang sangat-sangat berbau busuk itu juga dihukumkan makruh.

Sebagai kesimpulan, mengetahui permakanan halal dan yang haram merupakan tanggungjawab setiap individu Islam dan fardhu ‘ain.

Sekalipun makanan atau minuman itu halal dan suci, adakalanya ia dihukumkan makruh atau haram sepertimana yang dijelaskan dalam contoh-contoh di atas.

Mudah-mudahan dengan penjelasan, tunjuk ajar serta langkah-langkah yang dinyatakan di atas, dapat menghindarkan kita daripada memakan sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan.

Memakan sesuatu yang mengakibatkan bau busuk seperti memakan bawang mentah, petai, jering dan seumpamanya yang sangat-sangat berbau busuk itu juga dihukumkan makruh.