Halalkah makanan yang mempunyai kesan najis?

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

Hukum-hakam yang berkaitan dengan permakanan, apa yang halal dan apa yang tidak halal pada pandangan syarak, merupakan antara perkara agama yang sangat penting dan menjadi tanggungjawab setiap individu muslim untuk mengetahuinya.

Mengetahui permakanan halal dan haram itu adalah fardhu ‘ain. Memakan benda yang haram pula boleh mendatangkan risiko, iaitu balasan buruk kepada pelakunya seperti yang telah dijanjikan dalam hadits Rasulullah yang maksudnya:

“Mana-mana daging yang tumbuh daripada (benda) haram, maka nerakalah paling layak baginya.” (Hadis riwayat ath-Thabarani)

Adakalanya dalam pemilihan makanan dan minuman timbul keraguan pada diri kita adakah ia halal, haram ataupun makruh. Keraguan tersebut seringkali timbul apabila makanan itu dikaitkan dengan najis, umpamanya ikan kecil yang mengandung najis dalam perutnya, atau binatang ternakan yang sumber bahan makanan atau minumannya terdiri daripada bahan-bahan najis, ataupun suatu tanaman itu dibaja dengan bahan najis. Oleh yang demikian, berikut dibawakan beberapa penjelasan berkaitan persoalan-persoalan tersebut.

Isi perut ikan

Ikan sepertimana juga dengan haiwan yang lainnya, memiliki rongga perut dan pada rongga perutnya itu juga terkandung kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar (berasal) dari rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Oleh yang demikian, tahi ikan juga dihukumkan sebagai najis.

Menurut ulama hukum memakan tanaman dan buah-buahan yang disiram (dibaja) dengan air najis adalah halal dan tidak makruh.

Namun ulama telah menjelaskan bahawa adalah halal memakan ikan kecil yang dimasak, seumpama digoreng atau dibakar, bersama dengan isi perutnya, tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kotoran yang terkandung dalam perutnya.

Kandungan kotoran (isi perut) ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Imam Ibn Hajr Rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukaran untuk membersihkan isi perutnya.

Adapun ikan besar yang digoreng atau dibakar, hukumnya adalah haram memakannya bersama dengan isi perutnya kerana najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan, di samping tiada kesukaran untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam perut ikan yang besar.

Menurut pendapat ulama, adalah harus memakan ikan masin, ikan pekasam dan seumpamanya yang berukuran kecil yang diperam bersama dengan isi perutnya kerana kesukaran untuk membersihkan kotoran yang ada dalam isi perut ikan kecil.

Adapun ikan masin yang berukuran besar yang diperam dengan isi perutnya, maka ikan masin yang sedemikian adalah najis. Mengenai kadar atau ukuran ikan yang dikatakan sebagai ikan kecil, maka terdapat dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama ialah apa yang menurut adat kebiasaannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil dan pendapat yang kedua ialah sebesar kadar dua jari.

Daging dan darah

Pada dasarnya, hukum memakan binatang yang halal dimakan adalah melalui sembelihan menurut syarak. Selain itu, kehalalan memakan binatang seumpama kambing, kerbau atau ayam, juga tertakluk pada faktor lain seperti cara membersihkannya daripada tahi dan darahnya. Seperti yang diketahui darah merupakan najis, manakala hukum memakannya adalah haram.

Apabila binatang halal disembelih, dan segala najis yang ada padanya, seperti tahi telah dibuang, kemudian setelah dilapah, daging tersebut terus dimasak, sama ada dibakar, dibuat sup atau rendang, tanpa terlebih dahulu menjirus atau membasuhnya dengan air, maka daging itu adalah halal dimakan, sekalipun kesan-kesan darah masih terdapat pada dagingnya dan ketika dimasak masih mengeluarkan buih berwarna kuning darah. Ini kerana baki darah yang tinggal pada daging itu adalah dimaafkan.

Ini bermakna, walaupun daging yang hendak dimasak, disalai atau seumpamanya itu tidak pernah dibasuh semenjak dari awal sembelihan dan padanya hanya tinggal bekas-bekas darahnya yang asal, bukan darah yang baru mendatang, kemudian daging tersebut terus dimasak atau dibakar, maka daging itu adalah halal.

Namun, jika daging itu dibasuh bagi tujuan menanggalkan atau membuang kesan-kesan darah yang masih ada padanya atau darah lain yang bercampur, ataupun hendak menanggalkan pasir‑pasir yang melekat dan sebagainya sebelum dimasak, maka daging yang sudah terkena air itu hendaklah dipastikan bahawa pada zahirnya, yakni di sebelah luarnya itu, tidak ada lagi darah walau sedikitpun.

Perkara ini disebutkan oleh pengarang kitab Fath al-‘Allam:

Ertinya: “Jika darah berkenaan terkena air bagi tujuan menyucikannya, maka disyaratkan hilang sifat‑sifatnya sebelum dimasukkan ke dalam periuk (untuk dimasak).”

Jika kita melihat kepada amalan dan cara penjualan daging pada masa ini, didapati daging yang hendak dijual itu kadang-kadang diletakkan terlebih dahulu di atas meja yang sedia ada darah di situ, sama ada darah binatang yang sama atau darah binatang yang lainnya.

Perbuatan sedemikian menyebabkan darah itu akan terkena kepada daging yang baru diletakkan itu. Dalam hal ini, darah yang baru melekat pada daging itu telah menyebabkan daging berkenaan menjadi mutanajjis, yakni terkena najis. Oleh yang demikian, daging seperti ini tidak boleh terus dimasak tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

Cara membersihkan daging yang terkena najis ialah dengan mencurah, menjirus atau menuangkan air yang suci ke atas daging atau benda-benda yang kena najis itu sehingga najis itu hilang. Adapun cara membersihkan daging dengan mencelup daging yang bernajis ke dalam air yang sedikit, seperti air dalam besen atau dalam periuk, walau beberapa kali celup, maka cara mencelup-celup ini tidak memadai, hukumnya masih tidak suci juga.

Tanaman yang dibaja atau disiram dengan najis

Pada dasarnya, perbuatan menyuburkan tanam-tanaman dan sayur-sayuran dengan baja daripada tahi hukumnya adalah makruh, sebagaimana pendapat Imam ar-Ramli Rahimahullah. Bagaimanapun, menurut ulama hukum memakan tanaman dan buah-buahan yang disiram (dibaja) dengan air najis adalah halal dan tidak makruh.

Begitu juga, tidak makruh memakan biji-bijian yang ditanam pada benda-benda najis seperti tahi atau selainnya, kerana tiada nyata kesan najis atau tahi itu pada biji-bijian dan tumbuhan tersebut. Bagaimanapun, menurut Imam az-Zarkasyi Rahimahullah, jika nyata kesan perubahan pada tanaman itu disebabkan najis tersebut, seperti tanaman itu berbau najis, maka hukum memakan tanaman yang dibaja dengan tahi adalah makruh.

Begitu juga, sayur-sayuran yang subur dengan baja daripada najis mughallazhah hukumnya tidak makruh dimakan, melainkan jika sayur itu berubah (bau, rasa atau warna) dengan ada kesan najis itu.

Sekalipun demikian, perlu juga diketahui bahawa setiap daripada sayuran atau buah-buahan yang terkena zat najis itu adalah mutanajjis, iaitu yang terkena najis. Oleh yang demikian, jika zat najis itu masih ada pada sayuran atau buah itu, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya ialah dengan dibasuh dengan air, iaitu setelah dihilangkan terlebih dahulu zat dan sifat-sifat najis.

Manakala bagi najis mughallazhah, seperti najis babi, maka cara membersihkannya atau menyucikannya ialah dengan disertu. Caranya ialah bahagian yang terkena najis itu hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali dengan air muthlaq, salah satu daripadanya hendaklah air yang bercampur dengan tanah yang suci dengan kadar sekira-kira keruh air tersebut. Perlu juga diingat, jika masih terdapat zat najis, maka hendaklah terlebih dahulu dihilangkan zat najis itu kemudian barulah dilakukan sertu.

Binatang al-Jallalah

Menurut ad-Dumairi Rahimahullah, al-jallalah bermaksud binatang yang makan najis dan tahi, sama ada banyak atau sedikit, daripada unta, sapi, kambing, ayam, angsa, ikan atau selainnya dari binatang yang boleh dimakan. Antara contoh mudah berkenaan perkara ini ialah binatang yang dikurung atau ditempatkan dalam suatu kawasan tertentu, seperti ikan peliharaan dalam kolam buatan, yang diberi makan dengan najis se-penuhnya atau secara berkala.

Hukum mengenai binatang al-jallalah telah disebutkan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ibn ‘Umar r.a. bahawa Baginda melarang memakan binatang al-jallalah dan meminum susu binatang itu sehinggalah (menjadi) baik dagingnya dengan cara ia diberikan makanan yang bersih selama empat puluh hari.

Menurut pendapat al-ashah, (yang lebih diperakukan) hukum memakan dagi-ng binatang al-jallalah adalah makruh, jika berlaku perubahan pada daging binatang tersebut, sekalipun hanya sedikit. Maksud perubahan di sini ialah kesan daripada binatang al-jallalah itu memakan najis, seperti dagingnya berbau najis, dan termasuklah rasanya atau warnanya.

Sepertimana dimakruhkan memakan dagingnya, dimakruhkan juga meminum susunya, memakan telurnya dan keseluruhan bahagian daripadanya. Demikian juga, adalah makruh hukumnya menunggang binatang al-jallalah tanpa sebarang lapik.

Tanda atau alamat bahawa binatang al-jallalah itu terkesan dengan permakanannya daripada najis dan kotoran antaranya ialah perubahan pada baunya dan peluhnya yang busuk.

Oleh yang demikian, jika didapati perubahan pada binatang al-jallalah, maka tempoh masa yang diambil untuk menghilangkan kesan atau bau pada daging binatang al-jallalah dan menjadikan dagingnya baik, menurut pendapat ulama pada adat kebiasaannya bagi unta adalah selama 40 hari, lembu selama 30 hari, kambing selama 7 hari dan ayam selama 3 hari.

Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa bilangan hari yang disebutkan di atas bukanlah suatu had kemestian untuk ditepati. Ini hanyalah merupakan jangkaan, kerana pada kebiasaannya dalam tempoh ini kesan najis, seperti bau najis pada daging al-jallalah akan hilang.

Demikian juga sekatan pemberian makanan binatang al-jallalah hanya dengan permakanan yang suci. Sekiranya binatang al-jallalah yang berbau itu diberi makan dengan benda yang suci seperti rumput-rumput yang suci, mahupun yang terkena najis seperti makanan ternakan yang terkena air najis atau terkena benda najis, ataupun tidak diberikan apa-apa makanan, lalu menghasilkan daging yang baik dan hilang baunya, sekalipun kurang daripada 40 hari atau sepertimana tempoh lain yang telah disebutkan, maka daging binatang al-jallalah ini adalah halal dan tidak dihukumkan makruh untuk dimakan.

Jika binatang al-jallalah itu hanya dibasuh (dibersihkan) untuk menghilangkan perubahan tersebut tanpa menjalani proses seperti di atas, maka ia masih dihukumkan makruh untuk dimakan, sekalipun dengan perbuatan tersebut berhasil menghilangkan kesan perubahan itu.