Ke arah negara lestari rendah karbon, berdaya tahan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 SEPT – Kementerian Tenaga telah menganjurkan satu lagi siri Bengkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi bagi Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam (BNCCP) yang berlangsung selama dua hari hingga hari ini di Dewan Atria Simpur, Jabatan Kerja Raya.

Bengkel tersebut dirasmikan oleh Setiausaha Tetap (Tenaga) di Kementerian Tenaga, Haji Azhar bin Haji Yahya selaku agensi peneraju bagi Strategi 4 dan pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam.

Bengkel berkenaan disokong oleh pemudah cara dari Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam yang telah dilantik bersama agensi peneraju.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan, bengkel dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri daripada pihak berkepentingan seperti jabatan kerajaan, sektor swasta, pertubuhan-pertubuhan, institusi-institusi pengajian tinggi dan pemain industri utama yang menumpukan kepada Strategi 4 iaitu Tenaga Lestari dan disokong oleh Urus Setia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam.

Strategi 4 BNCCP antara lain bertujuan untuk memastikan peralihan teknologi dengan tenaga boleh diperbaharui yang lancar bagi penggunaan di seluruh negara.

Bengkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi bagi Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam (BNCCP) yang berlangsung selama dua hari di Dewan Atria Simpur, Jabatan Kerja Raya.

Selain untuk membentuk sebuah peta jalan yang inklusif, kukuh dan koheren serta mengandungi pelan tindakan yang terperinci, kunci petunjuk utama (KPI) dan pemboleh utama dalam mencapai sasaran bagi peningkatan jumlah bahagian tenaga boleh diperbaharui kepada sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah kapasiti penjanaan tenaga secara keseluruhan menjelang tahun 2035.

Kenyataan menjelaskan, tenaga boleh diperbaharui juga merupakan sebahagian daripada pelan strategik Kementerian Tenaga dan salah satu matlamat utama dalam Agenda Matlamat Pembangunan Lestari 2030 (di bawah UNSDG 7).

Ini akan mengukuhkan lagi keperluan untuk membentuk satu dokumen operasi bagi perlaksanaan Strategi 4 BNCCP ke arah negara lestari yang rendah karbon dan berdaya tahan.

Pada masa ini, tenaga boleh diperbaharui merangkumi kira-kira 0.14 peratus daripada jumlah keseluruhan kapasiti penjanaan tenaga yang dihasilkan dari Tenaga Suria Brunei (TSB), iaitu sebuah loji PV solar yang berkapasiti 1.2MW di Seria.

Menurut kenyataan, Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam berpandukan kepada lima prinsip utama maqasid syariah dalam mendokong usaha negara untuk membangunkan sebuah Negara Zikir yang berjaya.

Di samping itu, strategi-strategi utama dalam dasar ini juga dibentuk seiring dengan Wawasan Brunei 2035 dan dalam masa yang sama mempromosikan keselamatan, kedayatahanan dan kemakmuran ekonomi melalui pendekatan rendah karbon bagi melindungi alam sekitar.