Ke arah sebuah negara pintar

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 28 OGOS – Pelan Induk Ekonomi Digital 2035, Negara Brunei Darussalam di bawah penyelenggaraan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi yang dipantau di bawah Majlis Ekonomi Digital, telah mengenal pasti pemboleh utama (enablers) yang akan mendukung perancangan digital sektor awam dan perniagaan ke arah sebuah negara pintar.

“Ini juga merangkumi penyediaan rangka kerja dasar, pengawal seliaan serta penyelidikan dan perkembangan dalam teknologi digital,” jelas Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof ketika berucap pada Majlis Pelancaran Projek Rintis bagi Menggantikan Alat Amaran Laju (SWD) yang berlangsung di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, kelmarin.

Yang Berhormat Dato menerangkan bahawa di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2035, terdapat beberapa buah projek utama yang akan ditumpukan termasuk Pusat Maklumat Kebangsaan sebagai platform perkongsian maklumat dengan lebih mudah, Digital ID sebagai satu platform yang membolehkan orang ramai mengakses perkhidmatan kerajaan pada bila-bila masa serta Pusat Pembayaran Digital yang akan meningkatkan peluang bagi perniagaan untuk menerima bayaran secara digital dan memudahkan orang ramai membuat pembayaran melalui peranti pintar.

Bagi Negara Brunei Darussalam mencapai aspirasi ke arah sebuah negara pintar, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, jelas Yang Berhormat Dato, khususnya adalah dipandu oleh Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi iaitu MTIC 2025 yang baru dilancarkan pada awal 2020.

Dokumen itu adalah bagi mendukung aspirasi berkenaan serta mengambil kira peranan kementerian yang semakin meluas bagi sektor pengangkutan dan infokomunikasi.

Beliau berkata lagi bahawa dengan visi Connected Smart Nation di bawah pelan stratgik 2025 itu terdapat enam objektif strategik utama yang mana empat daripadanya adalah relevan kepada inisiatif projek rintis bagi menggantikan SWD iaitu transformasi digital, kedayatahanan dalam sektor pengangkutan dan infokomunikasi, piawaian keselamatan dalam sektor pengangkutan dan infokomunikasi serta rangka kerja dasar dan perundangan yang kondusif kepada pelaburan dan perniagaan.

Walau bagaimanapun, dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategik itu, kementerian sangat menyedari bahawa usaha ini memanglah tidak dapat dilaksanakan secara bersendirian.

Oleh itu, beliau berkata bahawa projek rintis yang dilancarkan adalah satu-satunya inisiatif kolaborasi berbagai-bagai pihak berkepentingan iaitu secara seluruh negara seperti kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang berkenaan, institusi-institusi pendidikan tinggi, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan khususnya pihak syarikat-syarikat swasta.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib menerangkan bahawa Pelan Induk Ekonomi Digital 2035 telah mengenal pasti pemboleh utama yang akan mendukung perancangan digital sektor awam dan perniagaan ke arah sebuah negara pintar.