Kewajipan siapa mengeluarkan nafkah?

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

Siri Dua

2. Kewajipan Nafkah Disebabkan Hubungan Kerabat

Menurut ulama Syafi‘eyyah, mereka yang berhak diberi atau ditanggung nafkahnya disebabkan ikatan atau hubungan kekerabatan ialah bapa dan seterusnya ke atas seperti datuk lelaki sama ada dari sebelah bapa dan sebelah ibu serta ke atas. Begitu juga nenek perempuan dari sebelah bapa dan sebelah ibu serta ke atas.

Demikian juga anak-anak dan seterusnya ke bawah seperti cucu, sama ada cucu lelaki atau perempuan, sama ada daripada anak lelaki atau anak perempuan.

Selain daripada dua hubungan atau ikatan ini, iaitu bapa dan anak, tidak diwajibkan seseorang itu menanggung nafkah bagi mana-mana hubungan kekerabatan, seperti abang, kakak, bapa saudara dan ibu saudara sebelah bapa.

Perlu diketahui, dalam perkara nafkah, mazhab asy-Syafi‘e tidak meletakkan agama sebagai syarat bagi menanggung nafkah itu. Bahkan, sekalipun berlainan agama, umpama bapanya bukan beragama Islam manakala anaknya beragama Islam ataupun sebaliknya, tetap wajib memberi atau menanggung nafkah sekiranya mereka miskin.

Dalam perkara zakat fitrah pula, seorang yang bukan beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya kerana berdasarkan hadits Rasulullah yang hanya mewajibkan zakat fitrah ke atas orang Islam sahaja. Bagaimanapun, wajib baginya (yang bukan beragama Islam) mengeluarkan zakat fitrah bagi hambanya (jika ada) dan kerabatnya (ibu bapa dan anak) yang beragama Islam menurut pendapat yang lebih kuat.

Kewajipan seorang anak lelaki atau perempuan yang kaya untuk menanggung nafkah kedua ibu bapanya dengan syarat bapa itu fakir atau lemah bekerja (mencari pendapatan) atau sudah tua.

a) Nafkah ibu bapa

Kewajipan seorang anak lelaki atau perempuan yang kaya untuk menanggung nafkah kedua ibu bapanya adalah berdasarkan firman Allah yang tafsirnya:

“Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik (ma‘ruf).” (Surah Luqman: 15)

Antara maksud makruf itu ialah menu-naikan keperluan kedua ibu bapa ketika mereka memerlukannya.

Seorang anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapanya dengan syarat:

1. Bapa itu fakir atau lemah bekerja (mencari pendapatan) atau sudah tua. Sekiranya bapa itu fakir akan tetapi mampu untuk bekerja, si anak tetap wajib menanggung nafkah bapanya.

Ini kerana para ulama bersepakat bahawa nafkah kedua ibu bapa yang tiada mempunyai pendapatan dan tiada harta, adalah wajib diambil daripada harta anak. Sekiranya seorang anak belum mempunyai tanggungan isteri dan anak, maka yang berhak ditanggungnya adalah bapanya.

Sebaliknya, bapa yang kaya (berkemampuan) dan berdaya untuk bekerja mencari pendapatan, maka tidak wajib atas anak untuk menanggung nafkah bapa.

2. Anak tersebut seorang yang kaya (berkemampuan) atau dia berupaya bekerja mencari pendapatan. Hartanya atau pendapatannya itu pula hendaklah berbaki setelah diperuntukkan untuk nafkah dirinya, anaknya dan isterinya (jika ada).

Sekiranya dia bukan orang yang senang atau pendapatannya itu tidak mencukupi untuk membiayai isteri dan anaknya bagi tempoh sehari semalam dan selebihnya, maka tidak wajib atas anak tersebut memberi nafkah kedua ibu bapanya.

Oleh yang demikian, zakat fitrah bapa yang kaya tidak wajib ke atas anak mengeluarkannya. Bahkan tidak sah anak tersebut mengeluarkan fitrah melainkan dengan izin bapa.

i) Nafkah ibu kandung

Seorang anak akan menanggung nafkah ibunya dengan syarat hendaklah si ibu itu tiada mempunyai nafkah yang mencukupi daripada nafkah suaminya, umpamanya:

Suami tidak berupaya memberi nafkah kepada isterinya, maka dalam keadaan ini anak akan berkewajipan menanggung nafkah ibunya. Sekiranya suami berupaya memberi nafkah kepada isterinya (si ibu), maka gugurlah kewajipan si anak.

Kiranya si ibu kematian suami, dan ibu itu pula belum berkahwin, maka wajib bagi anak menanggung nafkah ibunya. Jika ibu berkahwin lagi, maka nafkah itu akan ditanggung oleh suami kepada ibu (bapa tiri).

Oleh itu, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ibu yang mempunyai suami adalah sepertimana zakat fitrah seorang isteri.

ii) Nafkah ibu tiri (isteri kepada bapa)

Isteri kepada bapa (ibu tiri) yang bermaksud perempuan yang dikahwini oleh bapa seseorang selain daripada ibu kandungnya.

Seorang anak lelaki wajib menanggung nafkah bapa dan isteri kepada bapa (ibu tiri), termasuk anak-anak bapanya dengan isteri tersebut, disebabkan bapanya yang miskin atau susah.

Walau bagaimanapun anak lelaki tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri kepada bapanya disebabkan bapanya yang miskin. Demikian juga tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah anak-anak bapa bersama isteri tersebut.

Di sinilah perbezaan di antara nafkah dan zakat fitrah. Ini kerana (pada asalnya) nafkah (terhadap isterinya) itu wajib ke atas bapa sekalipun dia susah. Oleh kerana bapa tersebut susah, maka nafkah bapa yang susah itu ditanggung oleh anak lelaki, termasuklah isteri kepada bapa. Berbeza hukumnya dengan zakat fitrah kerana zakat fitrah itu tidak wajib bagi bapa mengeluarkannya dengan keadaannya yang susah. Oleh itu, zakat fitrah yang merupakan kewajipan bapa tidak ditanggung oleh anak lelaki.

b) Nafkah anak-anak

Menjadi kewajipan seorang bapa untuk memberi nafkah kepada anaknya, lelaki atau perempuan. Dalil dalam perkara ini antaranya berdasarkan firman Allah yang tafsirnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya…” (Surah ath-Thalaq: 6)

Apabila lahir seorang anak damit, maka adalah menjadi kewajipan kepada bapa anak damit itu untuk mencarikan orang yang boleh menyusukan anak tersebut, sama ada isteri (ibu kepada anak damit tersebut) atau perempuan lain. Allah dalam ayat ini telah mewajibkan bahawa bayaran upah kepada perempuan yang menyusukan anak damit ditanggung dan dibayar oleh bapa anak damit tersebut. Dengan kewajipan menanggung dan membayar upah penyusuan anak damit tersebut, menghendaki bahawa bapa wajib memberi sara hidup dan nafkah kepada anak tersebut.

Kewajipan seorang bapa untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah dengan syarat:

1. Anak tersebut fakir; tiada harta atau tiada pendapatan, atau masih kecil. Dalam hal ini nafkahnya ditanggung oleh bapanya.

2. Seorang bapa itu mempunyai lebih daripada nafkah untuk dirinya sendiri dan nafkah isterinya bagi tempoh sehari semalam dan selebihnya sama ada daripada hartanya ataupun daripada pendapatannya. Sebaliknya, jika tiada berbaki, maka tidak wajib atas bapa untuk memberi nafkah kepada anak.

Oleh yang demikian, zakat fitrah anak kecil yang miskin dikeluarkan oleh bapanya.

Daripada dua syarat di atas, secara ringkas, tidak wajib bagi bapa mengeluarkan zakat fitrah bagi kedua-dua anaknya yang kecil dan demikian juga anak dewasanya yang gila yang mempunyai harta. Zakat fitrah mereka wajib dikeluarkan daripada harta kedua mereka oleh walinya (bapa).

Sekiranya bapa mengeluarkan zakat fitrah untuk kedua mereka ini daripada hartanya sendiri, hukumnya adalah harus dan gugurlah kewajipan itu daripada kedua mereka kerana zakat fitrah mereka telah ditunaikan.

Nafkah anak dewasa yang kaya

Anak yang dewasa yang berakal atau yang mampu untuk bekerja atau memiliki apa yang mencukupi untuk dirinya atau yang mempunyai harta, maka tidak wajib bagi bapa menanggung nafkahnya. Ini kerana anak tersebut memiliki apa yang mencukupi untuk dirinya.

Oleh itu, zakat fitrah anak yang dewasa yang berakal atau mampu untuk bekerja atau mempunyai harta adalah wajib ke atas anak tersebut mengeluarkannya. Sekiranya bapa mengeluarkan zakat fitrah untuk anak dewasa tadi, maka sah zakat fitrahnya dan perbuatan itu dikira sebagai bertabarruk, dengan syarat hendaklah ada izin daripada anak tadi.

Anak yang dewasa akan tetapi fikirannya tidak rasyid (cerdik) – seperti dungu- maka dia disamakan seperti anak kecil. Oleh itu, bapa harus mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak anak tersebut tanpa perlu izinnya.

Anak zina

Nafkah anak zina (tidak sah taraf) dan anak yang dinafikan dengan li‘an adalah wajib atas ibunya. Oleh yang demikian, zakat fitrah anak daripada zina demikian juga anak yang dinafikan dengan li‘an adalah dikeluarkan oleh ibunya.

Anak susuan

Seorang perempuan yang menyusukan anak damit dengan cukup syarat-syaratnya, maka anak tersebut adalah anak susuan kepada perempuan tadi. Perempuan yang menyusukan itu menjadi ibu susuan, manakala suami kepada perempuan itu (ibu susuan) menjadi bapa susuan kepada anak damit tersebut.

Oleh yang demikian, berjalanlah hukum susuan antara anak tersebut dan ibu susuannya serta mereka yang berkenaan, seperti haram berkahwin, dalam perkara wudhu apabila bersentuhan, aurat dan khalwat. Walau bagaimanapun tidak sabit nafkah ke atas bapa susuan.

Pekerja yang dibayar gaji atau upah

Pekerja yang dibayar upah atau gaji kerana sesuatu pekerjaan atau khidmat, maka tidak wajib nafkahnya ke atas orang yang mengupah. Oleh yang demikian, zakat fitrah pekerja seperti yang disebutkan tidak wajib dikeluarkan oleh majikan atau orang yang mengupahnya.

Jelasnya, kewajipan nafkah itu adalah sabit berdasarkan firman Allah Ta‘ala, hadits Rasulullah dan juga ijma‘ para Sahabat r.a.. Dalam sesetengah keadaan seseorang itu hanya menanggung nafkah untuk dirinya sahaja dan terdapat juga orang yang menanggung nafkah orang lain. Antara sebab kewajipan menanggung nafkah itu ialah hubungan perkahwinan dan hubungan kerabat.

Bagaimanapun menurut mazhab Syafi‘i tidak diwajibkan bagi seseorang itu menanggung nafkah kerabat selain daripada hubungan ibu bapa dan anak-anak. Keutamaan dalam pemberian nafkah juga telah disebutkan dalam hadits Rasulullah dan hendaklah mendahulukan yang lebih utama di kalangan mereka sebagaimana urutan tersebut.