Kewibawaan Baginda Sultan dalam mendukung, memperkasa pertanian

Oleh Yusrin Junaidi

Industri pertanian berteknologi tinggi kini berkemampuan bagi meningkatkan lagi produktiviti ladang dan menguntungkan sekali gus dapat menjana perekonomian negara serta meningkatkan taraf kualiti kehidupan rakyat amnya.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menggalakkan keusahawanan dalam bidang pertanian terutama dalam bidang pertanian moden dan berteknologi tinggi.

Menerusi titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa di Majlis Istiadat Pembukaan Rasmi bagi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan ke-14 Majlis Mesyuarat Negara 2018 bahawa bagi pertumbuhan secara besar-besaran keluaran dalam negara kasar (KDNK), Baginda Sultan menekankan tentang bidang pertanian.

“Brunei perlu meneroka bidang yang tidak dapat diabaikan lagi. Pastikan ianya ditangani dengan berkesan sehingga berhasil. Beta sudah pun menyebut berkali-kali bidang pertanian. Bidang ini sangatlah mendesak untuk digerakkan. Bukan bergerak ikut mood, tetapi bergerak demi keperluan. Negara adalah sangat-sangat memerlukan.”

Baginda Sultan juga pernah bertitah dan menyeru penduduk untuk membina minda yang luas dalam meminati dan menceburi bidang pertanian serta mempromosikan peluang-peluang perniagaan dan menyumbangkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang ini.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menggalakkan keusahawanan dalam bidang pertanian terutama dalam bidang pertanian yang moden dan berteknologi tinggi.
Baginda Sultan ketika berkenan melawat Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Kampus Agroteknologi, Wasan.
Bidang Eko-Pertanian sangat penting dalam membantu memperkukuhkan KDNK Negara Brunei Darussalam sekali gus menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara selain eksport minyak dan gas.
Baginda Sultan juga pernah bertitah dan menyeru penduduk untuk membina minda yang luas dalam meminati dan menceburi bidang agro-perniagaan serta mempromosikan peluang-peluang perniagaan serta menyumbangkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang ini.

Dalam memperkenalkan lagi bidang pertanian, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) telah mengadakan beberapa aktiviti dan pameran dalam memfokuskan kepada lima bidang pertanian iaitu Pengenalan Sektor Pertanian; Evolusi Pertanian di Negara Brunei Darussalam; Dahulu, Sekarang dan Masa Depan: Sektor Pertanian; Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam dan Visi, Misi dalam Pembangunan Sektor Pertanian.

Selain itu, pihak kerajaan juga memfokuskan bidang pendidikan pertanian yang menampilkan program-program pendidikan termasuk projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang pertanian sekali gus menerapkannya ke dalam program kurikulum sekolah-sekolah dan pengajian tinggi.

Dalam sama-sama meningkatkan lagi bidang pertanian di negara, Baginda Sultan dan pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pendekatan seperti Whole of Nation Approach di antara agensi kerajaan dan swasta antaranya KSSUP, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, UBD, UTB, Darussalam Enterprise dan lain-lain agensi yang berkepentingan dalam bidang berkenaan.

KSSUP melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan terus komited untuk memastikan sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Salah satu daripada matlamat strategik KSSUP adalah untuk meningkatkan produktiviti melalui penggunaan teknologi dan teknik moden dalam sektor pertanian.

Usaha-usaha

Bidang pengusaha dan produk berperanan penting dalam menonjolkan pengusaha-pengusaha tempatan dan mempamerkan produk-produk pertanian, makanan laut yang diproses dan stok bekalan pertanian serta memberikan peluang-peluang pekerjaan.

Manakala bidang agro-teknologi (sains, teknologi dan inovasi) yang mempamerkan revolusi pertanian dalam mendukung hasrat Baginda Sultan yang menekankan penggunaan teknologi dalam aktiviti perniagaan, termasuklah perubahan-perubahan teknologi (tradisional kepada moden) mengikut perkembangan dan kemajuan.

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) juga menjunjung aspirasi Baginda Sultan dalam menggerakkan sektor pertanian sehingga menjadi penyumbang yang signifikan dalam ekonomi negara dan juga keselamatan makanan.

Dalam merangsang lagi akan kepentingan perkembangan sektor pertanian ini, Yayasan telah mengetengahkan peserta-peserta yang terdiri daripada mereka yang terlibat dalam mengembang majukan sektor pertanian yang terdiri daripada syarikat pengeluar, pengusaha pasar raya, pengeksport dan syarikat perkhidmatan sajian yang membeli hasil-hasil pertanian tempatan.

Selain itu, turut diketengahkan ialah pembabitan belia dalam mengikuti projek pertanian seperti Projek Rintis, Projek Belia Berpadi, Projek Peladang Muda dan sebagainya malah pelajar yang mengikuti pengajian dalam bidang pertanian turut didedahkan dalam meneroka potensi pertanian di dalam negara.

Sehubungan dengan itu, Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) dengan kerjasama AgroBiz LiveWIRE baru-baru juga telah menandatangani perjanjian pada Majlis Induksi dan Penandatanganan bagi Program HNTec dalam Agroteknologi (Industri Padi) di IBTE Kampus Agroteknologi, Wasan.

Sepuluh orang telah mendaftar bagi projek tersebut, di mana mereka akan membangunkan ladang padi seluas 10 hektar dengan menggunakan variasi padi berhasil tinggi dan jentera moden untuk meningkatkan hasil serta pengeluaran dengan lebih cekap.

Melahirkan belia yang berkemahiran

Projek seumpama itu adalah bersesuaian dengan visi dan misi IBTE iaitu melahirkan tenaga kerja yang profesional dan berkemahiran tinggi serta ‘industry ready’ dengan menawarkan latihan-latihan teknikal dan kursus pembelajaran mengikut standard dan piawaian yang telah ditetapkan.

Bidang pertanian bukan sahaja penting dalam membantu memperkukuhkan prospek eksport negara ini serta meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara, malahan juga menyediakan lebih banyak peluang kerjaya bagi para belia dalam perniagaan berasaskan pertanian.

Belia yang meneroka sektor pertanian masih rendah memandangkan masih ada salah faham bahawa bidang perladangan dan pertanian mempunyai prospek pekerjaan yang kurang, dan keusahawanan pertanian adalah usaha yang berisiko.

Oleh itu, mindset seperti inilah yang akan kita sama-sama cuba untuk ubah dengan adanya projek-projek besar seumpama ini yang menjadikan belia sebagai aset utama dalam menjayakannya.

Objektif utama projek tersebut ialah untuk melahirkan usahawan yang berjaya dalam penghasilan padi, merangkumi keseluruhan ekosistem penghasilan iaitu penanaman anak benih, pengurusan ladang, pengendalian jentera, penuaian padi dan seterusnya penghasilan beras, pembungkusan dan pemasaran.

Pelbagai kemudahan akan disediakan termasuklah peralatan yang berteknologi tinggi seperti penggunaan dron untuk semburan baja, pertanian semula jadi atau penggunaan bahan organik dan mesra alam seperti penanaman companion crops (bunga matahari, serai wangi) sebagai pestisid semula jadi, penggunaan vertical rice dryer yang lebih jimat tenaga dan efektif, rain water harvesting dengan pengumpulan air hujan yang disalurkan ke takungan air dan sebagainya.

Skim tersebut akan berjalan selama dua kitaran, bermula Julai hingga Oktober 2020.

Projek AgroBIZ yang merupakan kerjasama antara LiveWIRE Brunei dan IBTE, Kementerian Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan usahawan tani (agropreneurs) yang berkemahiran dan terlatih dengan kemahiran pertanian dan juga perusahaan untuk menjadi petani komersial yang berjaya.

Peserta program tersebut juga akan dilengkapi dengan kemahiran keusahawanan yang termasuk Skim ‘LiveWIRE Bright Ideas’, diikuti dengan kem latihan pembangunan jati diri selama tiga hari di Daerah Temburong dan siri rancangan perusahaan.