Kongsi strategi lindungi golongan terdedah akibat COVID-19

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 JUN – Negara Brunei Darussalam melalui pendekatan seluruh negara, secara berterusan telah mengambil langkah-langkah mengurangkan dan membendung penularan COVID-19 dengan penyesuaian dan penerapan normal baharu untuk memelihara, memeduli dan melindungi golongan yang memerlukan.

Pusat Operasi Sukarelawan COVID-19 telah ditubuhkan sebagai satu platform untuk memeduli golongan terdedah semasa penularan wabak COVID-19 khususnya melalui platform maya untuk memastikan kesalinghubungan mereka.

Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin semasa Mesyuarat Khas Menteri-menteri ASEAN melalui persidangan video, kelmarin.

Dengan tema Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN, mesyuarat tersebut membincangkan mengenai strategi negara masing-masing dalam melaksanakan agenda ASEAN berhubung perlindungan sosial dan kesejahteraan golongan yang terdedah semasa pandemik COVID-19. Mesyuarat yang dihadiri menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial dan Setiausaha Agung ASEAN itu dipengerusikan Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos, Tuan Yang Terutama Dr Khampheng Saysompheng.

Semasa mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menambah melalui Pusat Operasi Sukarelawan COVID-19, norma-norma sukarelawan yang ada dan keprihatinan terhadap orang lain dapat diperkukuhkan, di mana lebih daripada 1,500 individu dari pelbagai latar belakang dan usia yang telah mendaftar sebagai sukarelawan, mengunjungi dan menyampaikan catuan makanan dan peralatan perlindungan kepada mereka yang memerlukan.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika menyertai mesyuarat berkenaan melalui persidangan video bersama menteri menteri ASEAN. – Gambar serahan KKBS

Selain itu, platform-platform khusus lain telah pun disediakan iaitu aplikasi BruHealth yang merupakan satu aplikasi penting untuk memelihara mereka yang terdedah melalui fungsi penilaian diri dan pengesanan pendedahan risiko serta memberikan amaran kepada pengguna terhadap potensi pendedahan bagi pengasingan sendiri atau mengelakkan kawasan awam yang terjejas.

Dalam menjaga mereka yang terdedah, beliau juga menekankan bahawa platform dalam talian telah ditubuhkan oleh kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan bantuan perniagaan dan NGO, untuk menyelaraskan sumbangan daripada orang ramai bagi membantu perniagaan kecil-kecilan.

Dana Kebangsaan COVID-19 Relief juga tersedia bagi orang ramai untuk menyumbang secara langsung terhadap usaha negara untuk menangani impak wabak tersebut. Beliau turut menekankan pentingnya kaedah teknologi dan platform maya untuk merealisasikan masyarakat yang lebih memeduli pada masa ini dan akan datang,” tambahnya.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, bersama-sama menteri-menteri lain, berharap dapat bekerjasama dengan badan-badan ASEAN yang lain untuk memastikan perlindungan, ketidaktirisan dan ketahanan golongan yang miskin serta terdedah di ASEAN. Mesyuarat juga bersetuju bahawa ASEAN harus terus bersatu-padu dan bekerjasama dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan menyokong tindakan di semua peringkat dengan menempatkan golongan miskin dan terdedah di tengah-tengah semua usaha tindak balas dan langkah pemulihan wabak COVID-19.

Para menteri juga sebulat suara bersetuju untuk menyediakan akses kepada perlindungan sosial dengan peruntukan dana awam yang bersesuaian, memperkukuhkan kerjasama antara agensi-agensi di peringkat kebangsaan dan juga kerjasama antara sektor di peringkat ASEAN, berusaha untuk menyediakan program pemulihan pasca wabak yang komprehensif dan bersepadu melalui kaedah teknologi, dan menjamin kesihatan dan keselamatan pekerja sosial dan sukarelawan.