Lantikan pengarah pengajian Islam

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 DIS – Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Jabatan Perdana Menteri (JPM), hari ini, memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi kenaikan pangkat Haji Shamshol bin Haji Omar di Jabatan Pengajian Islam, sebagai pengarah pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) yang telah berkuat kuasa mulai 6 Disember 2021.