Lawatan pengenalan ke Kementerian Pertahanan

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 SEPT – Kementerian Pertahanan telah menerima kunjungan rasmi daripada Panglima United States Indo-Pacific Command (US INDOPACOM), Laksamana Philip S. Davidson yang dalam rangka lawatan selama dua hari hingga hari ini.

Setibanya di Kementerian Pertahanan, beliau telah diberikan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Batalion Kedua, Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).

Beliau seterusnya mengadakan kunjungan hormat yang berasingan kepada Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua pihak telah menekankan hubungan pertahanan yang rapat antara Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat yang terus berkembang melalui perjumpaan dua hala yang luas.

Hubungan antara kedua-dua negara juga terus diperkukuhkan melalui interaksi pertahanan yang berterusan iaitu dengan penglibatan ABDB secara aktif dalam latihan bersama, program-program latihan, dan kerjasama ketenteraan dengan Amerika Syarikat.

Kedua-dua belah pihak juga bekerjasama dalam peringkat berbagai-bagai hala melalui Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT) dan bidang kerja ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus).

Selain itu, kedua-dua belah pihak juga mengambil maklum mengenai pelaksanaan ASEAN – United States Maritime Exercise yang telah berlangsung baru-baru ini, bermula 2 hingga 6 September lalu.

Rangka lawatan Laksamana Philip juga termasuk majlis mengadap kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Ini merupakan lawatan pertama Laksamana Davidson ke Negara Brunei Darussalam sejak pelantikannya sebagai panglima US INDOPACOM pada 30 Mei 2018.

Laksamana Philip S. Davidson bergambar ramai bersama Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua dan Pemerintah ABDB semasa lawatan ke Kementerian Pertahanan.