Majlis ilmu dirasmi Sabtu ini

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 OKT – Bersempena dengan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73, Jabatan Perdana Menteri (JPM) bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) akan menganjurkan Majlis Ilmu yang akan bermula pada hujung minggu ini.

Majlis Ilmu 2019 yang membawa tema ‘Manuskrip Islam Memacu Tanda Ketamadunan Umat’ berkenaan akan diadakan di Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BPISHHB) di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berkenan berangkat merasmikannya pada 12 Oktober.

Perkara berkenaan telah diumumkan semasa sidang media yang berlangsung di Bangunan JPM, hari ini, yang dipengerusikan oleh Setiausaha Tetap (Undang-undang dan Kesejahteraan) di JPM, Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim selaku setiausaha bersama Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu 2019.

Haji Mohammad Rosli menjelaskan, beberapa acara utama akan berlangsung sepanjang penganjuran Majlis Ilmu pada kali ini yang dimulakan dengan Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2019 yang turut diselajurkan dengan perasmian Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Pada majlis perasmian itu nanti, antara acara utama ialah ceramah khas yang akan disampaikan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sidang Media Majlis Ilmu 2019 yang berlangsung di Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr Haji Azman bin Ahmad pula memberitahu bahawa pada majlis kali akan turut mengetengahkan Forum Perdana Majlis Ilmu 2019 yang akan diadakan pada 14 Oktober 2019 depan.

Manakala itu, Seminar Majlis Ilmu yang bakal menyaksikan pembentangan kertas kerja daripada 19 orang penceramah jemputan termasuk lapan orang dari luar negara pula akan diadakan pada 13 dan pada 14 Oktober.

Majlis Ilmu terus dimeriahkan dengan Ceramah Perdana Majlis Ilmu 2019 yang akan berlangsung pada sebelah pagi 16 Oktober.

Ceramah berkenaan akan membawakan tajuk ‘Manuskrip Melayu Jawi Legasi Intelektual Sepanjang Zaman’ yang bakal disampaikan oleh Dekan Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Profesor Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad.

Pada sidang media petang tadi, Timbalan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin berkesempatan menjelaskan mengenai Ekspo Majlis Ilmu yang akan dibukakan selama lima hari bermula 12 sehingga 16 Oktober 2019.

“Konsep Ekspo Majlis Ilmu 2019 ini memfokuskan kebesaran dan keagungan Allah SWT dari pelbagai ciptaanNya khususnya tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, di mana manusia boleh memanfaatkannya untuk keperluan hidup seharian.

“Dengan adanya daya kreativiti dan inovasi manusia yang dinamik, manusia mampu memanfaatkan dan mengolah tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekelilingnya menjadi produk yang sangat bermanfaat bahkan menjadi sumber rezeki dan pendapatan yang secara tidak langsung menjana perkembangan ekonomi negara,” jelasnya.

Beliau menambah, pengisian ekspo lebih memfokuskan kepada produk-produk yang diinovasikan oleh orang tempatan.

Lebih 30 vendor atau syarikat menyertai ekspo berkenaan yang diungkayahkan dengan usaha sama agensi-agensi kerajaan iaitu Jabatan Hal Ehwal Syariah, KHEU; Jabatan Pertanian, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP); Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Tutong, Belait dan Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN); Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan, Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE), Kementerian Pendidikan dan Pusat Pembangunan Belia, KKBS.

Sehubungan itu, Haji Mohammad Rosli menyeru dan menasihatkan para jemputan untuk hadir lebih awal dan meletakkan kenderaan mereka di tempat-tempat letak kereta yang telah ditetapkan bagi memastikan kelancaran majlis.

Sementara itu bagi para jemputan yang meletakkan kereta di kawasan letak kereta Jame’ Asr’ Hassanil Bolkiah, perkhidmatan bas ulang alik juga akan disediakan. Selain itu para jemputan dan orang ramai juga dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi arahan-arahan anggota penguat kuasa yang bertugas.

Bagi orang ramai yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai acara Majlis Ilmu sama ada mengenai keterangan para penceramah, abstrak kertas-kertas kerja dan sebagainya bolehlah didapati di laman sesawang Majlis Ilmu di www.majlisilmu.gov.bn.

Juga hadir pada sidang media berkenaan ialah Pemangku Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) di KKBS, Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said; Pemangku Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar) di KKBS, Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah dan Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) di KHEU, Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang.