Majlis korban sempena aidiladha

Oleh Salawati Haji Yahya, Ak Zaki Kasharan, Yusrin Junaidi & Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 JULAI – Sambutan Hari Raya Aidiladha di negara ini, hari ini, terus dimeriahkan dengan majlis-majlis ibadah korban yang diadakan oleh pelbagai pihak.

Di Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, seramai 115 orang fakir miskin dan tiga orang anak yatim serta penduduk kampung dan sekitarnya menerima agihan daging korban pada majlis yang dianjurkan masjid berkenaan.

Pengagihan daging korban berkenaan telah disempurnakan oleh Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong selaku penaung 1 dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku penaung 2 ahli jawatankuasa takmir masjid berkenaan.

Bagi tahun ini, majlis ibadah korban masjid berkenaan telah mengorbankan lima ekor sapi daripada 35 peserta. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan anak-anak syarikatnya adalah antara yang mengadakan majlis berkenaan, hari ini, di mana seramai 32 orang asnaf fakir miskin yang terdiri daripada anak-anak yatim dan keluarga kurang berkemampuan di kawasan Mukim Labu yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) telah menerima agihan daging korban.

Majlis pengagihan daging korban berkenaan berlangsung di Masjid Kampung Labu Estate, Mukim Labu di mana hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyampaikan agihan daging berkenaan ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAIB.

ATAS& BAWAH: Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa mengagihkan daging korban pada majlis yang diadakan di Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, kelmarin.

Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua semasa menghadiri majlis korban di Kampung Kilanas, kelmarin. – Gambar serahan Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas
Dato Seri Paduka Ar Haji Marzuke menyampaikan daging agihan korban kepada salah seorang penerima.
Yang Berhormat Awang Naim semasa menyerahkan daging korban pada majlis yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Belimbing.

Haji Mohd Serudin menyerahkan daging korban kepada asnaf fakir dan miskin dari kalangan mualaf.

Yang Berhormat Haji Tahamit menyerahkan daging korban secara pandu lalu.

 

Turut menerima agihan daging-daging korban berkenaan ialah warga Perbadanan TAIB dan anak-anak syarikatnya serta para jemputan yang hadir.

Hasil daripada penyertaan warga serta keluarga Perbadanan TAIB dan anak-anak syarikatnya, tujuh ekor sapi telah dijadikan sebagai korban dan lima ekor sapi lagi juga disedekahkan kepada mereka yang berkenaan.

Sementara itu, semalam, dua ekor kerbau dan empat ekor lembu daripada 42 orang peserta telah dikorbankan bagi majlis korban yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi yang turut menagih-agihkan daging korban kepada mereka yang ikut serta dan asnaf fakir dan miskin di sekitar Kampung Kilanas. Daging-daging korban juga diagih-agihkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas, ahli jawatankuasa kerja majlis ibadat korban dan kepada orang ramai yang hadir.

Turut mengadakan majlis seumpamanya hari ini adalah Majlis Perundingan Kampung Belimbing di mana 12 ekor kerbau telah dikorbankan bagi majlis korban dan akikah.

Pengagihan daging korban dan akikah berkenaan telah disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Kota Batu, Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis yang juga pemangku penghulu Mukim Kianggeh dan Timbalan Menteri Pembangunan, Dato Seri Paduka Ar Haji Marzuke bin Haji Mohsin selaku tetamu kehormat. Turut hadir ialah pemangku Ketua Kampung Belimbing, Awang Daud bin Jihan.

Daging-daging korban dan akikah berkenaan diagihkan kepada orang 27 orang asnaf fakir dan miskin yang berdaftar dengan MUIB dan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), sembilan orang anak yatim di kampung berkenaan serta penduduk Kampung Belimbing dan Subok serta sekitarnya.

Kumpulan Syarikat Mashhor dan Yayasan Al-Mashhor juga telah tidak ketinggalan mengadakan majlis korban di Pejabat Cawangan Berakas, Perindustrian Ringan Lambak Kanan, petang tadi.

Dato Seri Paduka Ar Haji Marzuke turut hadir selaku tetamu kehormat pada majlis itu dan menyempurnakan pengagihan daging korban kepada para asnaf fakir dan miskin di Mukim Berakas. Turut hadir ialah Pengerusi Kumpulan Syarikat Mashhor, (Dr) Malai Haji Abdul Hamid bin Haji Malai Mashhor.

Pusat Dakwah Islamiah (PDI) melalui Bahagian Pembangunan Mualaf (Kebajikan Mualaf) dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam (PNI) dan Kelas Bimbingan Mualaf (KBM) Daerah Brunei dan Muara pula telah mengorbankan tujuh ekor kerbau pada majlis yang diadakan di PDI, Kampung Pulaie.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang yang turut mengagih-agihkan daging korban kepada asnaf fakir dan miskin dari kalangan mualaf di Daerah Brunei dan Muara.

Manakala itu, empat ekor kerbau telah dikorbankan bagi majlis ibadah korban yang diadakan oleh 49 orang penduduk RPN Kampung Rimba Gadong, Mukim Gadong A. Hadir selaku tetamu kehormat majlis sekali gus menyempurnakan pengagihan daging korban kepada lebih 200 orang golongan asnaf fakir miskin secara pandu lalu ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Haji Tahamit bin Haji Nudin yang juga penghulu Mukim Gadong A.