Tuesday, April 23, 2024
24.1 C
Brunei

  -

  MMN mula bersidang hari ini

  Oleh Sim Y.H. –

  BANDAR SERI BEGAWAN, 26 FEB – Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) akan berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, esok.

  Menurut kenyataan Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat, hari ini, Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama itu akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan pengurniaan titah sebagai tanda bermulanya mesyuarat tersebut.

  Persidangan MMN akan dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua MMN, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib dan dibantu oleh Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dan Jurutulis MMN, Dr Hajah Huraini binti Pehin Orang Kaya Setia Jaya Dato Paduka Haji Hurairah.

  Persidangan MMN tahun ini akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-undang (2024) Perbekalan, 2024/2025 melalui tiga peringkat sebelum ia dapat diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk diguna pakai bermula 1 April 2024.

  MMN merupakan satu ciri dan tradisi penting dalam sistem pemerintahan beraja yang dipegang teguh selama lebih dari satu abad. Berpangkal daripada perbincangan konsultatif yang diadakan dalam suasana harmoni, bersatu padu dan saling hormat-menghormati, MMN dengan tegas mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Melayu Islam Beraja (MIB) serta memperkukuhkan lagi hubungan antara rakyat dan kerajaan.

  Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan ke-20 MMN akan berlangsung hari ini di Bangunan Dewan Majlis. – GAMBAR FAIL OLEH MUIZ MATDANI

  Ahli-ahli MMN adalah sebagai wakil kepada suara rakyat negara dan Persidangan MMN berfungsi menjadi landasan bagi wakil-wakil yang dilantik untuk menyuarakan isu-isu kebangsaan melalui perbincangan yang strategik serta menyumbangkan idea-idea kepada memperkukuhkan dasar-dasar kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan negara.

  Ahli-ahli MMN seramai 34 orang terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil yang dilantik dari keempat-empat buah daerah di Negara Brunei Darussalam.

  Matlamat utama MMN adalah bagi mewujudkan kemakmuran, kemajuan, keamanan dan keselamatan untuk mengekalkan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah kerajaan berperlembagaan yang adil, berdaulat, aman, makmur, dan penuh kebahagiaan, kekal kukuh dan utuh di bawah bimbingan serta rahmat Allah SWT.

  Sesi persidangan akan diadakan sehari selepas istiadat pembukaan rasmi atau pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Yang Di-Pertua MMN. Sesi tersebut akan dibukakan kepada orang awam yang berminat bagi melihat dan mendengarkan perbincangan dan perbahasan di dalam Dewan Persidangan MMN.

  Ia juga boleh dihadiri oleh mana-mana institusi pendidikan yang berminat untuk memberikan pendedahan kepada penuntut-penuntut atau mahasiswa dan mahasiswi mengenai tatacara membincangkan sesebuah rang undang-undang di Negara Brunei Darussalam.

  Sehubungan dengan itu, orang ramai yang berminat untuk menghadiri sesi persidangan tersebut, dipohonkan bagi mematuhi peraturan dan garis pandu persidangan khususnya berkenaan dengan kod pakaian dan tatacara memasuki dewan persidangan.

  Bagi orang ramai yang memerlukan perkhidmatan peralihan bahasa boleh memohon kepada Urus Setia MMN ke-20 iaitu 24 jam sebelum ia diperlukan.

  Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukmaindera pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang.

  Laporan harian juga boleh diakses melalui laman sesawang rasmi MMN www.majlis-mesyuarat.gov.bn dan www.councils.gov.bn.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Parti Presiden Maldives dijangka menang besar dalam pilihan raya

  NEW DELHI, 22 APRIL - Parti Presiden Mohamed Muizzu dijangka menang besar dalam Pilihan Raya Parlimen Maldives, kelmarin. Menurut media tempatan, parti Muizzu Kongres Nasional...