MYCE: Kenal pasti medium platform pemerkasaan wakaf

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 MEI – Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan menganjurkan Persidangan Wakaf Antarabangsa sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei 2022 (MYCE 2022) di Dewan Persidangan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas, pada 1 Jun nanti.

Persidangan tersebut akan dimulakan dengan pembentangan kertas perdana oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Persidangan yang membawa tema ‘Merealisasikan Perlaksanaan dan Pengurusan Wakaf secara Komprehensif’, merupakan satu wadah perbincangan ilmiah antara cendekiawan Islam, pemikir Islam, penyelidik Islam, pembuat dasar, pakar, pengamal yang aktif dan ahli akademik dalam dan luar negara.

Selain itu, perbincangan tersebut juga adalah sebagai platform untuk penyebaran ilmu dan pertukaran maklumat serta pengalaman untuk diapli-kasikan dalam pembangunan ekonomi umat Islam dengan menggunakan instrumen wakaf di samping mendukung Projek Strategik Utama KHEU Negara Brunei Darussalam 2020-2024 yang berkaitan dengan pemerkasaan wakaf iaitu Pemerkasaan Wakaf ke arah Kesejahteraan Negara.

Menurut kenyataan KHEU, objektif persidangan adalah bagi meningkatkan kefahaman mengenai wakaf dan peranannya secara komprehensif dalam menjana dan menstabilkan ekonomi di samping menyerlahkan keistimewaan dan kelebihan institusi wakaf sebagai ejen pembangunan ummah.

Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti urus tadbir wakaf yang efektif dan efisien; menyampaikan isu dan cabaran yang dihadapi dalam perlaksanaan dan pengurusan wakaf di negara-negara jiran; mengenal pasti medium platform bagi pemerkasaan institusi wakaf di Negara Brunei Darussalam; dan mengongsikan amalan terbaik dalam perlaksanaan dan pengurusan wakaf negara-negara jiran.

Persidangan berkenaan juga akan menampilkan empat kertas kerja utama iaitu Kertas Kerja Utama Satu akan disampaikan oleh Timbalan Setiausaha Agong Forum Zakat dan Wakaf, Malaysia, Datuk Dr Mohd Ghazali Md Noor, yang akan dibuat secara dalam talian; Kertas Kerja Utama Dua oleh Pensyarah Profesional Fakulti Pengurusan Multimedia, Universiti Malaysia, Profesor Dr Ridzwan bin Bakar; Kertas Kerja Utama Tiga disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Pergas Investment Holdings Singapura, Dr Shamsiah Abdul Karim; dan Kertas Kerja Utama Empat oleh Pengerusi Badan Wakaf Indonesia, Dr Imam Teguh Saptono selaku moderator sesi pembentangan.

Orang ramai yang ingin menyertai persidangan ini bolehlah mengikutinya secara langsung secara penstriman melalui pautan http://tiny.cc/SeminarWaqafAntarabangsa.