Pembangunan sumber manusia perlu bagi pasaran releven

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 SEPT – Sektor swasta di Negara Brunei Darussalam terus memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber manusia di mana dengan perkembangan pesat teknologi dan impak daripada pandemik COVID-19, pembangunan sumber manusia adalah amat penting supaya dapat beradaptasi kepada perubahan serta cabaran dalam dunia pekerjaan.

Kerajaan Negara Brunei Darussalam terus bekerjasama rapat dengan wakil-wakil industri utama dalam sektor swasta dalam usaha untuk membangunkan kompetensi yang diperlukan dan relevan bagi pasaran buruh dengan memastikan kurikulum pendidikan adalah selaras dengan keperluan industri, menggalakkan peruntukan peluang berterusan bagi perantisan dan menyediakan inisiatif-inisiatif pembangunan kapasiti.

Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dalam ucapannya semasa Persidangan Menteri Peringkat Tinggi ASEAN bagi Pembangunan Sumber Manusia untuk Dunia Pekerjaan yang Berubah secara sidang video yang berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), di sini, hari ini.

Delegasi Negara Brunei Darussalam termasuk Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang) di KHEDN, Awang Mohd Amir Hairil bin Haji Mahmud; Pemangku Pesuruhjaya Buruh, Awang Muhd Saufi bin Haji Ibrahim dan pegawai-pegawai kanan dari KHEDN dan Jabatan Buruh.

Yang Berhormat Pehin berkata lagi bahawa kerajaan Negara Brunei Darussalam menerusi Majlis Perancangan Tenaga Manusia dan Pekerjaan (MPEC) dan Darussalam Enterprise (DARe) terus menggalakkan syarikat-syarikat dalam sektor swasta untuk menyediakan platform bagi peningkatan kemahiran (upskilling) dan pengisian semula (reskilling) menerusi program-program seperti program Perantisan i-Ready, Pusat Pembangunan Kapasiti, Akademi Perniagaan Industri dan Brunei Mentors for Entrepreneurs Network.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa menghadiri mesyuarat secara persidangan video yang berlangsung di Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. – Gambar serahan KHEDN

Manakala itu, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) menerusi program Advocating Life-Long Learning for an Aspiring Future (ALAF) telah memperkenalkan inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar kurang bernasib baik seluruh negara untuk cemerlang dalam pelajaran mereka.

Program itu menegaskan semula komitmen bank berkenaan untuk membantu negara mencapai visinya bagi menjana sebuah masyarakat yang mempunyai akses saksama kepada pendidikan berkualiti tinggi.

Di samping itu, jelas Yang Berhormat Pehin, inisiatif itu juga meningkatkan peluang bagi pembangunan sumber manusia khususnya dalam peringkat awal pendidikan.

Yang Berhormat Pehin berkata bahawa usaha berterusan sedang dibuat untuk memperkasakan kapasiti sumber manusia negara bagi memastikan peranan dan penglibatannya dalam pembangunan negara dapat ditingkatkan.

Oleh itu, sektor swasta digesa untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan menonjol dalam memperbaiki keupayaan serta kapasiti sumber manusia.

Mengulas mengenai Pelan Jalan Deklarasi ASEAN bagi Pembangunan Sumber Manusia, Yang Berhormat Pehin berkata, ia adalah panduan yang penting ke arah menyediakan dasar-dasar dan persekitaran yang membolehkan untuk menggalakkan kepimpinan sektor swasta dalam pembangunan sumber manusia.

“Peta jalan itu adalah komprehensif dan membolehkan bagi kerjasama yang progresif serta produktif antara sektor awam dan swasta,” jelas Yang Berhormat Pehin.

Beliau juga berkata bahawa sebuah sistem maklumat pasaran buruh yang sepadu adalah amat mustahak bagi pertukaran maklumat serta menyelaraskan peranan pelbagai institusi dan pelakon bagi menghasilkan serta memanfaatkan maklumat dan analisis pasaran.

Persidangan itu dilancarkan oleh Menteri Buruh, Orang Kurang Upaya dan Hal Ehwal Sosial, Republik Sosialis Vietnam, Dao Ngoc Dung dan dihadiri oleh menteri-menteri buruh dan pendidikan ASEAN serta Ketua Pengarah Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), Guy Ryder dan Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN, Dato Paduka Lim Jock Hoi.

Persidangan itu diadakan untuk melancarkan dan mengangkat Peta Jalan Deklarasi ASEAN bagi Pembangunan Sumber Manusia bagi Dunia Pekerjaan yang Berubah serta pelancaran Majlis TVET ASEAN.

Semasa persidangan itu, menteri-menteri yang bersidang bersetuju untuk mengangkat deklarasi berkenaan di mana deklarasi itu dipersetujui semasa Sidang Kemuncak ASEAN Ke-36 pada 26 Jun lalu.

Peta jalan itu menterjemahkan komitmen dalam deklarasi berkenaan menjadi tindakan yang konkrit yang menyumbang kepada pencapaian Visi ASEAN 2025 bagi Komuniti ASEAN yang berpusatkan penduduknya di mana mereka boleh menikmati kualiti kehidupan yang lebih tinggi dan mendapatkan manfaat daripada pembangunan komuniti.

Sementara itu, Majlis TVET ASEAN ialah sebuah badan pelbagai sektor dan merentas sektor yang bermatlamat untuk membangunkan tenaga buruh ASEAN bertaraf dunia, yang responsif kepada perubahan keperluan pasaran buruh. Ia dapat menyumbang kepada merealisasikan komitmen kolektif ASEAN dalam Piagam ASEAN dan komitmen-komitmen ASEAN lain yang berkaitan dengan sumber manusia.

Sementara itu, Awang Mohd Amir Hairil mengetuai delegasi Negara Brunei Darussalam semasa Sesi Rakan Kongsi yang diadakan secara persidangan video di Bangunan KHEDN.

Sesi itu bermatlamat untuk memudahkan perkongsian maklumat dengan ASEAN berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan bidang yang menarik bagi kerjasama masa hadapan khususnya yang berkaitan dengan pelan jalan berkenaan.

Sesi itu juga termasuk pertukaran pandangan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.