Pembinaan pusat pengasingan baharu giat dilaksanakan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANAR SERI BEGAWAN, 27 MAC – Pembinaan bangunan pengasingan kebangsaan baharu yang kini sedang giat dilaksanakan bakal menampung sekurang-kurangnya 170 katil bagi pesakit dengan kemudahan khas seperti wad pemantauan secara individu dan kluster, perkhidmatan perubatan, bilik x-ray dan beberapa kemudahan bagi kegunaan doktor dan jururawat seperti bilik on-call, bilik mesyuarat, bilik kaunseling, surau dan sebagainya.

Pembinaan bangunan baharu ini adalah atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Perkara tersebut merupakan antara yang disentuh oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir Haji Suhaimi bin Haji Ghafar pada sidang media hari ini di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan bagi statistik terkini COVID-19 di negara ini.

Yang Berhormat Dato menjelaskan pembinaan bangunan baharu yang terletak di Daerah Tutong berdekatan dengan Pusat Pengasingan Kebangsaan yang sedia ada itu merupakan kerjasama antara Kementerian Pembangunan dan Kementerian Kesihatan bertujuan bagi menempatkan pesakit-pesakit yang telah pun disahkan positif daripada jangkitan COVID-19 untuk dipantau rapi di pusat pengasingan yang baharu ini.

“Perkara tersebut turut disentuh oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar sebelum ini, di mana pusat pengasingan kebangsaan yang sedia ada telah mencapai lebih daripada 80 peratus penuh dan hanya mempunyai 136 katil saja,” jelasnya.

Melihat ke arah keperluan tersebut dan peningkatan kes-kes baharu setiap hari, pembinaan bangunan baharu ini akan dapat menangani masalah yang dihadapi masa ini yang mana bangunan ini dijangka siap dalam dua hingga tiga minggu.

Menurut Yang Berhormat Dato, arkitek dan jurutera dari Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan telah membuat perbincangan awal bersama pakar doktor-doktor di Kementerian Kesihatan untuk meneliti beberapa aspek cadangan pembinaan ini seperti reka bentuk dan kemudahan-kemudahan khas yang diperlukan bagi memastikan bangunan ini dapat beroperasi sebagai pusat pengasingan dengan secepatnya.

Dengan adanya kemudahan pusat pengasingan baharu ini, ia diharap akan dapat membendung mana-mana penyakit berjangkit daripada merebak secara menular yang boleh membahayakan orang ramai. Kemudahan yang dibina juga dapat digunapakai bagi mana-mana keperluan pihak Kementerian Kesihatan bagi menangani apa jua senario yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Pembinaan bangunan pengasingan kebangsaan baharu sedang giat dilaksanakan berdekatan dengan Pusat Pengasingan Kebangsaan yang sedia ada di Daerah Tutong.