Perkasa keupayaan wanita dalam pembangunan negara

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 MAC – Kaum wanita di negara ini berperanan besar dalam pembangunan sosioekonomi negara serta sama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat.

Antara kejayaan wanita Brunei yang telah menjadi kebanggaan negara pada 2019 ialah lima pengusaha wanita tempatan menerima Anugerah Usahawan Wanita ASEAN Cemerlang semasa Persidangan Perniagaan Wanita ASEAN di Bangkok, Thailand dan dua wanita menerima Anugerah Masa Depan Wanita Asia Tenggara atas pencapaian masing-masing.

“Baru-baru ini juga, kita amat bangga dengan kejayaan dua orang pengusaha yang menerima anugerah di Women 2020 Entrepreneurship Summit: Perspectives of the Global Woman of Impact, di Republik Filipina.”

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin menekankan perkara ini dalam perutusannya sempena Hari Wanita Antarabangsa 2020 yang jatuh pada 8 Mac. Dalam perutusannya itu, beliau turut mengongsikan bahawa berdasarkan Kajian Tenaga Buruh 2018 yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, kaum wanita merangkumi 42 peratus jumlah tenaga kerja, yang mana kadar pekerjaan bagi wanita yang berumur antara 25 ke 64 tahun telah meningkat daripada 87 peratus (2014) ke 89 peratus (2018). Dalam sektor awam, setakat November 2019, kaum wanita merangkumi 55 peratus daripada 50,768 jumlah tenaga pekerja perkhidmatan awam.

Walau bagaimanapun, kaum wanita hanya berjumlah 38 peratus dalam tenaga kerja sektor swasta.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin. – Gambar serahan KKBS

“Ini jelas menampakkan potensi yang amat besar bagi kita sama-sama menyokong dan memperkasakan lagi penglibatan wanita dalam pembangunan ekonomi negara,” ujarnya.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan seterusnya menyatakan bahawa Negara Brunei Darussalam memang komited dalam membincangkan isu semasa wanita di arena antarabangsa. Pada 7 hingga 12 Oktober 2019 yang lalu, Negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah dan pengerusi Mesyuarat Komiti ASEAN mengenai Wanita (ACW) dan Mesyuarat-mesyuarat Berkaitan ke-18 dengan tema mesyuarat Enriching Resilience of Young Women as Agents of Change.

Di samping itu, Negara Brunei Darussalam juga menganjurkan forum serantau pada 10 Oktober 2019 iaitu Regional Forum on Social Protection Policy Focusing on Elderly Women and Ageing, yang mengetengahkan isu penuaan penduduk, yang menunjukkan majoriti penduduk di rantau Asia Pasifik yang berumur 60 tahun ke atas adalah golongan wanita.

Pertubuhan-pertubuhan dan persatuan bukan kerajaan di negara ini juga turut giat mengadakan program pemerkasaan ekonomi, perusahaan sosial bagi para pengusaha kecil wanita dan aktiviti pengupayaan terutama bagi golongan wanita yang memerlukan.

Kesinambungan dengan perkara itu, tekan beliau, strategi-strategi perlaksanaan dan pengukuhan mekanisme-mekanisme amat memerlukan penyertaan aktif wanita secara berkesan dalam proses meningkatkan kualiti kehidupan wanita dan sama-sama melipatgandakan usaha bagi mencapai matlamat pembangunan masyarakat yang mampan.

“Oleh itu mari kita sama-sama meraikan dan menghargai pengorbanan dan sumbangan kaum wanita di negara ini kerana mereka merupakan aset yang amat bernilai dan amat penting di mana mereka telah berganding bahu bersama masyarakat bagi mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan keluarga, pembangunan sosial dan kemakmuran negara,” ujarnya. Tumpuan tema sambutan tahun ini ialah An Equal World is an Enabled World dengan hashtag #Eachforequal yang mengajak kaum wanita untuk terus menyuntik keazaman bagi meneruskan langkah pro-aktif dalam usaha membentuk masyarakat dunia yang ada jati diri serta mampu mengharungi cabaran semasa dan memberi tumpuan kepada cara-cara inovatif untuk meningkatkan kesaksamaan.