Perutusan tahniah kepada Arab Saudi

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Arab Saudi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, kerabat diraja, kerajaan dan rakyat Arab Saudi sempena ulang tahun hari kebangsaan negara tersebut.