Perutusan tahniah kepada PM baharu Australia

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri Australia, Tuan Yang Terutama Anthony Albanese berikutan pelantikannya sebagai perdana menteri Australia yang baharu.