Perutusan tahniah kepada PM Perancis

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, berikutan dengan pelantikan beliau sebagai presiden Republik Perancis.