Sahut cabaran melalui pemikiran kritis

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 MAC – Cabaran baharu dan ketidakpastian dalam perjalanan akan dihadapi generasi kita pada dekad baharu ini dan adalah penting untuk kita memastikan momentum tetap relevan dan strategik dari sekarang lagi.

Perkara itu ditekankan oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah ketika berkenan bersabda pada Majlis Pembukaan Persidangan Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) mengenai Isu-isu Global Borneo (BGIC) ke-16 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas kelmarin.

“Selaras dengan objektif persidangan ini, saya mengalu-alukan tema tahun ini, Youths call for more sustainable cities and communities, yang sesuai dengan komitmen antarabangsa kepada Matlamat Pembangunan Mapan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB),” sabda Yang Teramat Mulia.

Yang Teramat Mulia turut melahirkan kegembiraan ISB BGIC ke-16 memilih tema yang membincangkan ancaman yang kita hadapi hari ini dan kebimbangan yang boleh menjejaskan masa depan kita.

“Kita berusaha untuk memastikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi akan datang,” tekannya. Sehubungan itu, Yang Teramat Mulia menyeru golongan muda di majlis tersebut untuk menggunakan platform tersebut untuk mencari suara mereka dalam perbincangan, untuk terus belajar dan melibatkan diri, membina rangkaian yang berharga dan menggunakan pengetahuan baharu mereka bagi menghasilkan penyelesaian yang berkesan.

YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan mengurniakan sabda yang antara lainnya menyeru generasi sekarang untuk menyahut cabaran menangani masalah dunia melalui pemikiran kritis.

“Sebagai pemimpin untuk hari esok, platform ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk membicarakan isu-isu yang kita hadapi hari ini, tetapi tempat untuk bertolak ansur dengan pelbagai pandangan, untuk berunding dan berfikir secara kritis,” sabdanya. Yang Teramat Mulia turut menekankan, seperti negara-negara anggota PBB lain, Brunei Darussalam juga komited untuk mencapai matlamat itu melalui strategi dan inisiatif di bawah visi negara, Wawasan Brunei 2035.

“Kepantasan urbanisasi di seluruh dunia tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan. Bandar raya mega kelihatan seperti berlumba dalam perkembangan infrastruktur masa depan dan telah mengubah persepsi dan harapan kita tentang bagaimana kita harus hidup hari ini,” tekan Yang Teramat Mulia.

“Menurut Program Pembangunan PBB, lebih daripada separuh penduduk dunia kini tinggal di kota mega, dan diyakini pada 2050, angka itu akan meningkat sebanyak 6.5 bilion, yang merupakan dua pertiga penduduk global,” tambah Yang Teramat Mulia lagi. Yang Teramat Mulia menekankan dengan momentum urbanisasi yang semakin pesat dan dengan bandar-bandar sedang disiapkan, kita melihat kesan buruk daripada kesesakan, ketidaksetaraan (inequality) ekonomi yang semakin meningkat, penggunaan tenaga yang tinggi dan pencemaran.

“Ketidakupayaan untuk menguruskan kemasukan orang ramai secara berkesan akan membawa kepada pemusnahan dan sering kali, hasil yang tidak dapat dipulihkan kepada masyarakat kita dan generasi akan datang,” tegasnya. Untuk mengekangnya, banyak negara sedang mempertimbangkan inisiatif Bandar Pintar sebagai strategi yang berdaya maju, kata Yang Teramat Mulia.

“Konsep ini meneroka bagaimana teknologi seperti Internet of Things dan data besar dapat digunakan untuk menguruskan aset awam dengan berkesan bukan sahaja untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, tetapi untuk meningkatkan akses, mengurangkan kesesakan lalu lintas, mengawal pencemaran dan meningkatkan kecekapan tenaga,” sabda Yang Teramat Mulia.

“Lebih penting lagi, ini dapat membantu mengurangkan kesan negatif penggunaan manusia terhadap alam sekitar,” tambahnya. Menyentuh mengenai bandar pintar, Yang Teramat Mulia bersabda menyatakan bahawa pemimpin-pemimpin ASEAN telah mengakui kepentingan pembangunan bandar pintar dan lestari dengan mewujudkan Rangkaian Bandar Pintar ASEAN pada April 2018. Melaluinya, negara anggota ASEAN dapat bekerjasama untuk meningkatkan kehidupan bandar dengan teknologi sebagai pemboleh.

“Sehubungan itu, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, telah menyediakan Pelan Tindakan Bandar Pintar mereka sendiri yang memberi tumpuan kepada usaha memulihkan infrastruktur sedia ada di Bandar Seri Begawan, membersihkan sungai-sungai kita, meningkatkan akses kepada perkhidmatan masyarakat termasuk kemudahan kesihatan dan rekreasi, dan pada masa yang sama menggalakkan aktiviti keusahawanan dan mempromosikan industri pelancongan tempatan. Ini berpotensi membawa kesan positif,” tekan Yang Teramat Mulia.