Seminar pertanian semarakkan sambutan HPPPN

Oleh Yusrin Junaidi 

Sebagai satu usaha untuk mengiktiraf sumbangan para pengusaha pertanian, perikanan, penternakan dan agrimakanan dalam membangun ekonomi negara, satu sambutan khas yang istimewa iaitu Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan (HPPPN) telah diadakan setiap 1 November setiap tahun yang diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sempena HPPPN kali ke-11 tahun 2021 ini, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah mengadakan beberapa seminar pertanian bersiri pada setiap hari Sabtu sepanjang bulan November sebagai pengisian kepada sambutan HPPPN.

Memandangkan situasi pandemik COVID-19, Majlis Sambutan HPPPN 2021 telah berlangsung secara maya bermula pada 1 November lalu yang dirasmikan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong dan diselajurkan dengan membaca Surah Yasin, Tahlil dan Doa Kesyukuran.

Beberapa siri ceramah telah diaturkan sebagai pengisian kepada sambutan HPPPN. Sesi-sesi ceramah yang berlangsung secara maya ini adalah diharapkan akan dapat menjadi platform yang berkesan kepada peladang, petani, penternak dan nelayan dan juga para pembuat dasar, ahli akademik, serta organisasi swasta untuk meningkatkan lagi keakraban, kolaborasi dan percambahan fikiran dalam sama-sama menyumbang ke arah usaha bagi meningkatkan pengeluaran dan mengukuhkan sekuriti makanan di negara ini.

Siri ceramah ini melibatkan lima tema iaitu ‘Pertanian dalam kehidupan’, ‘Penglibatan belia dalam bidang pertanian’, ‘Peluang-peluang perniagaan dan pembiayaan kewangan dalam bidang pertanian’, ‘Transformasi ke arah teknologi dan teknik moden pertanian’ serta ‘Peluang-peluang sektor pertanian di masa hadapan’.

Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani ialah program yang memberikan platform alternatif bagi memasarkan hasil pertanian para pengusaha dan peladang tempatan dalam usaha untuk mengukuhkan lagi sektor pertanian di negara ini. – Gambar fail
Seminar sesi pertama turut mengetengahkan perkongsian daripada peladang maju dan berjaya berkenaan perusahaan pertanian moden sebagai perniagaan yang menguntungkan. – Gambar serahan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan
Seminar siri keempat juga membentangkan mengenai Precision Farming dengan mengongsikan bagaimana teknologi dron dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian melalui penggunaan bagi penyemburan atau penaburan baja dan racun sehingga penggunaan kaedah sensor pada dron bagi pemantauan kesihatan tanaman.

Keseluruhan tema menitikberatkan kejayaan atau pencapaian pengusaha-pengusaha pertanian, perikanan, penternakan dan agrimakanan yang progresif dan berdaya maju.

Seramai 18 ahli panel terdiri daripada ahli akademik, pengusaha pertanian, para pegawai dari agensi-agensi kerajaan dan juga swasta daripada pelbagai latar belakang dan profesion telah dipilih dan diundang sebagai penyampai di seminar tersebut.

Pada 6 November, seminar siri pertama membentangkan mengenai dengan pertumbuhan sektor-sektor di bawah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang memberi sumbangan langsung dan ketara kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mencapai Wawasan Brunei 2035.

Seminar tersebut juga menerangkan kepentingan pertanian yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran dan hadis, sejarah Islam yang menggalakkan pembangunan pertanian, serta beberapa hukum fiqh dan larangan di dalam pertanian. Ianya juga perkongsian daripada peladang maju dan berjaya berkenaan perusahaan pertanian moden sebagai perniagaan yang menguntungkan.

Seminar kedua pada 13 November, mengongsikan daripada peladang belia yang maju dan berjaya dan pengalaman dalam menceburi kerjaya di bidang pertanian dan tidak bergantung kepada pekerjaan di bawah perkhidmatan awam. Seminar juga mengongsikan institusi dalam melahirkan belia-belia yang berkemahiran, job-ready dan agropreneurs dalam bidang pertanian.

Manakala seminar siri ketiga, iaitu pada 20 November, panel satu dan dua menerangkan peluang-peluang pelaburan dalam sektor pertanian dan agrimakanan, termasuk produk-produk nilai tambah serta pembekalan perkhidmatan pertanian yang fokus kepada teknologi terkini dalam menghasilkan produktiviti yang boleh menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) secara signifikan dan kepelbagaian ekonomi di negara ini. Sementara panel tiga dan empat, perkongsian daripada institusi atau agensi yang mampu menyediakan peluang-peluang untuk mendapatkan modal bagi usahawan pertanian.

Seminar siri keempat iaitu pada 27 November lalu, membentangkan mengenai penerokaan sumber alternatif tenaga yang lebih cost-effective dan juga membentangkan mengenai Precision Farming dengan mengongsikan bagaimana teknologi dron dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian melalui penggunaan bagi penyemburan atau penaburan baja dan racun sehingga penggunaan kaedah sensor pada dron bagi pemantauan kesihatan tanaman.

Seterusnya pembentangan tentang Smart Farming dengan mengongsikan penggunaan IOT dalam sistem penanaman termasuk pengairan, pembajaan dan juga pengawalan suhu di dalam rumah-rumah terlindung.

Seminar terakhir yang diadakan pada 30 November, mengongsikan satu platform komuniti pasaran maya yang direka bagi membantu perniagaan kecil untuk memanfaatkan teknologi serta menyediakan ekosistem dalam talian dengan pembayaran digital dan memperkenalkan faedah-faedah penggunaan baja kompos yang diproses oleh Syarikan CIC Environmental Sdn Bhd dalam sama-sama menangani masalah tanah yang kurang subur.

Para ahli panel juga mengongsikan mengenai market-matching mengenai pemasaran hasil ladang melalui pemadanan pemasaran di antara pengusaha dengan agensi-agensi pemasaran seperti pasaraya dan restoran.

Seminar ini adalah terbuka secara percuma kepada orang ramai, pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah menyediakan pautan Zoom dan YouTube untuk mengikuti seminar berkenaan melalui laman sesawang Jabatan, Instagram, serta poster-poster yang dikongsikan melalui media massa. Untuk maklumat mengenai seminar ini boleh dilayari dalam laman sesawang, www.agriculture.gov.bn atau di media sosial Instagram, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, @agriculture.gov.bn.