Sesi dialog bincang kepentingan persaingan

Oleh Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OGOS – Dengan penguatkuasaan larangan Perjanjian Anti-Persaingan di bawah Perintah Persaingan bermula 1 Januari 2020, Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam telah mencatatkan peningkatan pada minat para peniaga untuk mempelajari mengenai Perintah Persaingan.

Baru-baru ini, Suruhanjaya Persaingan memuji inisiatif Muara Maritime Services Sdn Bhd dalam menganjurkan sesi dialog melibatkan lebih 55 pihak pengurusan dan kakitangan, bagi mempelajari dan membincangkan mengenai undang-undang persaingan, khususnya amalan perolehan, dalam usaha untuk memastikan pengendalian perniagaan adalah mematuhi Perintah Persaingan.

Sesi berkenaan telah dikendalikan oleh Sekretariat Eksekutif kepada Suruhanjaya Persaingan di mana sesi berkenaan dimulakan dengan pengenalan konsep dan kepentingan persaingan dalam pertumbuhan ekonomi dan larangan-larangan utama Perintah Persaingan.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Eksekutif kepada Suruhanjaya Persaingan, sesi menghuraikan secara terperinci bagaimana persaingan memberi manfaat kepada semua, peniaga, pengguna dan ekonomi secara keseluruhan.

Ia menggalakkan para peniaga untuk bersaing bagi memenangi pengguna. Pembeli barangan dan perkhidmatan, sama ada persendirian atau peniaga-peniaga, mendapat manfaat daripada harga yang kompetitif, pilihan yang lebih banyak dan kualiti yang lebih baik.

Ahli-ahli Sekretariat Eksekutif kepada Suruhanjaya Persaingan bergambar bersama pengarah urusan Muara Maritime Services Sdn Bhd (kanan) semasa sesi dialog baru-baru ini.

Sesi diteruskan dengan penerangan mengenai amalan utama anti-persaingan yang dilarang di bawah Perintah Persaingan, termasuk empat kesalahan serius di bawah larangan Perjanjian Anti-Persaingan, iaitu penetapan harga, pembahagian pasaran, pengawalan bekalan dan tipuan bidaan.

Dialog membincangkan secara mendalam mengenai larangan tipuan bidaan dan kepentingan bagi pegawai-pegawai perolehan untuk sentiasa berwaspada terhadap tingkah laku kolusif penender atau calon penender yang boleh mengganggu persaingan dalam proses perolehan melalui penentuan pemenang secara awal.

Sebarang kebimbangan yang berbangkit daripada tingkah laku atau kenyataan penender yang mencurigakan dinasihatkan untuk dilaporkan kepada Suruhanjaya Persaingan dengan melengkapkan borang aduan rasmi, bersama bukti yang kukuh, melalui e-mel atau laman sesawang Suruhanjaya Persaingan www.ccbd.gov.bn.

Kenyataan menambah, sesi menyaksikan dialog aktif membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi undang-undang, termasuk beberapa amalan perniagaan yang lazim berlaku di pasaran seperti amalan pengedar tunggal, sub-kontrak projek dan isu perlesenan.

Berdasarkan isu yang dibincangkan, disimpulkan bahawa tidak semua isu berkaitan persaingan dapat diselesaikan oleh Perintah Persaingan. Kebanyakan isu yang dibangkitkan memerlukan penelitian dasar dan peraturan untuk disejajarkan dengan prinsip persaingan dan bagi memastikan proses persaingan dapat dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Sekretariat Eksekutif kepada Suruhanjaya Persaingan boleh dihubungi melalui e-mel di [email protected] atau talian 2233344 sambungan 230, 341 atau 343 bagi pertanyaan umum dan permohonan pemberigaan Perintah Persaingan.