Sumbangan lebih $100,000 diterima

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MAC – Sejumlah $105,400 telah diterima daripada Lim Tech Hoo Holdings dan Persatuan Hokkien bagi COVID-19 Relief Fund dalam membantu usaha Kementerian Kesihatan menangani wabak COVID-19 di negara ini.

Penyampaian sumbangan telah berlangsung di Kementerian Kesihatan, hari ini di mana sumbangan daripada Lim Tech Hoo Holdings berjumlah $50,000 telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Dato Paduka Lim Beng Thai dan sumbangan berjumlah $55,400 daripada Persatuan Hokkien telah disampaikan oleh Presiden dan Pendaftar Perkahwinan Cina di Brunei, Lim Han Chiong.

Hadir bagi menerima sumbangan bagi pihak dana tersebut ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar.

Dato Paduka Lim Beng Thai ketika ditemui menyatakan bahawa Lim Teck Hoo Holdings telah lama mempercayai dan mengamalkan prinsip memberikan kembali kepada masyarakat, sama ada membantu golongan yang memerlukan, menyumbang kepada pendidikan seperti memberi biasiswa dan yang paling penting semasa negara yang memerlukan terutamanya dalam bencana kebangsaan seperti wabak COVID-19 ini.

Sebagai penerus syarikat yang diasaskan oleh mendiang ayahnya yang merupakan salah seorang tokoh terkenal dalam komuniti Cina, Pehin Temenggong Dato Paduka Lim Teck Hoo, katanya, beliau meneruskan jejak langkah mendiang ayahnya yang memulakan inisiatif berkenaan sepanjang hayatnya.

“Kami tampil secara sukarela tanpa sesiapa yang bertanya kepada kami kerana ia adalah inisiatif kami untuk tampil pada apa jua bantuan yang diperlukan oleh kerajaan seperti wabak virus ini dan derma adalah dana yang dikutip dari beberapa anak syarikat di bawah pegangan Lim Teck Hoo,” tambah beliau.

Sementara itu, Lim Han Chiong pula mengongsikan bahawa selain daripada menyumbang untuk tujuan baik, persatuannya terus menyokong dan bertindak atas keperluan negara terutamanya semasa bencana seperti ini.

“Sebagai sebuah persatuan, kami berdiri bersatu dalam melakukan bahagian kami khususnya semasa krisis kesihatan negara ini dengan mengumpul dana bantuan untuk menangani virus ini,” ujarnya. Beliau berharap dan berdoa agar negara akan terus kukuh, menyokong inisiatif yang diambil oleh pihak berkuasa yang berkaitan, bekerjasama terhadap panggilan dan nasihat oleh Kementerian Kesihatan agar segera pulih daripada pandemik global ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan pembukaan akaun untuk membolehkan orang ramai dan pihak-pihak yang berkaitan menyumbang dan membantu menangani jangkitan pandemik COVID-19 di negara ini. Dalam masa beberapa hari sejak pengumuman pembukaan COVID-19 Relief Fund, dana tersebut telah mengumpul sejumlah $1,260,000 setakat 28 Mac dan sumbangan terus disalurkan oleh orang ramai, yang membuktikan tanggungjawab dan sokongan yang kuat orang ramai.

Dato Paduka Lim Beng Thai menyampaikan sumbangan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan.