TAP bertahlil di kubah

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 Mei – Tabung Amanah Pekerja (TAP) hari ini, telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil khusus bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong.

Hadir pada majlis berkenaan ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin lhsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku pengerusi Lembaga TAP.

Turut hadir ialah ahli-ahli Lembaga TAP, panel pelaburan, jawatankuasa audit serta pegawai dan kakitangan TAP.

Majlis didahului dengan bacaan Surah Yasin diikuti dengan bacaan Tahlil dan Doa Arwah yang dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Awang Muhammad Amin bin Haji Salim.

Acara berkenaan merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang diungkayahkan oleh TAP sempena bulan Ramadan.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika hadir pada majlis tersebut.