Tingkat prasarana pergerakan belia

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 OGOS – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) sebagai sebuah kementerian yang berperanan dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti, melalui Jabatan Belia dan Sukan bertanggungjawab dalam menyediakan pelbagai prasarana serta platform khusus bagi belia negara.

Kementerian juga peka dengan perkembangan dan sumbangan yang dihulurkan oleh para belia, sehubungan itu, dengan adanya prasarana seperti Pusat Belia, ia akan dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk melaksanakan pelbagai aktiviti serta program ke arah pembangunan belia yang mapan.

Dalam hubungan itu, Pusat Belia Bandar Seri Begawan (BSB) mencatat satu lagi pencapaian dengan penaikan taraf beberapa buah ruang di pusat berkenaan, jelas Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan) di KKBS, Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said semasa Majlis Doa Kesyukuran bagi Penaiktarafan Fasiliti Pusat Belia BSB dan Pelancaran Pejabat Majlis Belia Brunei (MBB) di Pusat Belia BSB, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Haji Abdul Hamid @ Haji Sabli bin Haji Arshad, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii, Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari, Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad dan Yang Berhormat Haji Mohimin bin Haji Johari @ Jahari; Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) di KKBS, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud; pegawai-pegawai kanan KKBS serta pergerakan dan persatuan-persatuan belia.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika menyaksikan pameran di Galeri Pameran, Dewan Silaturahim, Pusat Belia Bandar Seri Begawan.

Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin berkata bahawa dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti Pusat Belia itu, ia harus digunakan sepenuhnya bukan sahaja oleh golongan belia malahan terbuka kepada setiap lapisan masyarakat. Mengulas mengenai MBB, beliau menyatakan bahawa ia merupakan salah satu rakan strategi kementerian yang juga bergerak selaku badan induk kepada persatuan-persatuan belia di negara ini.

Oleh itu, sebuah ruang khas khusus telah diamanahkan kepada MBB untuk dijadikan sebagai pejabat operasi mereka. Beliau turut menyatakan bahawa pihak kementerian melalui Pusat Belia BSB dan MBB memperkenalkan satu sistem tempahan ruang atau bilik di Pusat Belia yang dikenali sebagai BOOKSys khusus bagi kesemua pergerakan belia di dalam MBB.

BOOKSys adalah sistem yang akan memberikan kemudahan pengurusan tempahan seperti ruang, bilik dan dewan di Pusat Belia khusus untuk pergerakan belia yang bergabung di bawah MBB.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan turut berkesempatan menyaksikan pameran yang terdapat di Galeri Pameran di Dewan Silaturahim dan kemudian menyempurnakan pelancaran Pejabat MBB, Sistem Tempahan ‘BOOKSys’ dan YEEP yang dikendalikan oleh MBB.

Beliau turut membuat lawatan penaikan taraf Fasiliti Bilik Sindiket di mana penaikan taraf fasiliti dan kemudahan di Pusat Belia BSB merupakan salah satu projek Jabatan Belia dan Sukan dalam perancangan penjenamaan semula Pusat Belia.

Projek kali ini iaitu menaik taraf Dewan Silaturahim, surau, bilik sindiket dan Pejabat MBB adalah kesinambungan daripada penaikan taraf Asrama Pusat Belia, Ruang Belia Kitani dan Shared Kitchen yang telah dibukakan semula penggunaannya.