Tinjau perkembangan penanaman padi

Oleh Salawati Haji Yahya dan Daniel Lim

KUALA BELAIT, 21 MEI – Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong, hari ini, telah mengadakan lawatan kerja ke Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Kandol bagi meninjau perkembangan kerja-kerja penanaman padi di kawasan tersebut.

Turut menyertai lawatan tersebut ialah Pemangku Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab; Pengarah Kemajuan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Hajah Salawati binti Haji Puasa; Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Hajah Masliana Yuliah binti Abdullah serta pegawai-pegawai kanan dan para pegawai dari KSSUP, Kementerian Pembangunan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dan Syarikat PaddyCo Sdn Bhd. Dalam lawatan tersebut, rombongan dialu-alukan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Ekonomi) selaku Pengerusi Syarikat PaddyCo Sdn Bhd, Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin dan Pengurus Besar Syarikat PaddyCo Sdn Bhd, Dayang Fuziah binti Haji Hamdan serta para pegawai dan kakitangan syarikat berkenaan.

Semasa lawatan itu, Yang Berhormat Dato menyaksikan maj-lis penanaman padi di Lot 2, KKP Kandol (Fasa 1) yang dilaksanakan oleh Syarikat PaddyCo Sdn Bhd (anak syarikat Darussalam Assets Sdn Bhd) buat kali kedua.

Penanaman kali kedua ini juga berikutan kejayaan penanaman padi musim pertama yang telah berkenan dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 28 Oktober 2019.

Pada musim pertama tersebut, sebanyak 21.7 tan metrik padi Sembada 188 telah berjaya dihasilkan daripada kawasan seluas tujuh hektar. Bagi musim kedua ini pula, penanaman padi akan dilaksanakan di kawasan seluas sekitar 18 hektar.

Sehubungan itu, sebagai kesinambungan, Projek Pembukaan Kawasan Penanaman Padi Secara Komersial Berkeluasan 500 Hektar, Kawasan Kandol, Daerah Belait itu diteruskan lagi dengan pembukaan tawaran bagi kerja-kerja pembinaan infrastruktur kawasan Fasa 2 yang telah bermula pada 29 April lalu.

Kerja-kerja pembinaan infrastruktur dijangka akan bermula pada Julai 2020 dan dianggarkan akan mengambil masa selama 30 bulan.

Manakala kerja-kerja infrastruktur Fasa 2 bagi keseluruhan kawasan dijangka akan siap pada Januari 2023, menjadikan keluasan kawasan penanaman padi di KKP Kandol seluas 500 hektar.

Di samping kerja-kerja pembukaan kawasan penanaman padi baharu bagi mengembangkan lagi kawasan penanaman padi di negara ini, pihak KSSUP juga masih lagi giat menggalakkan penanaman padi menggunakan varieti padi hibrid berhasil tinggi Sembada 188 secara berperingkat.

Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan ketika melakukan penanaman padi bagi musim menuai seterusnya di KKP Kandol. – Gambar oleh Daniel Lim
Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan ketika meninjau perkembangan penanaman padi di KKP Kandol. – Gambar oleh Daniel Lim