Tunaikan janji sekalipun terhadap orang bukan islam

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

Hidup manusia di dunia ini akan sentiasa terikat dengan janji, sama ada janji kepada Allah atau janji kepada Rasul seterusnya janji kepada orang lain.

Adapun yang dimaksudkan dengan janji kepada Allah adalah beribadat hanya kepadaNya.

Manakala janji yang dimaksudkan kepada Rasul adalah mengikuti segala perjalanan, sirah, dan kehidupan Baginda. Ini bererti menepati janji kepada Allah dan RasulNya itu adalah pokok atau keutamaan dari semua janji.

Apabila seseorang berhasil menepati janji kepada Allah dan RasulNya, maka dia pula pasti akan berhasil menepati janji kepada lainnya. Sebaliknya, apabila dia gagal memenuhi janji kepada Allah dan RasulNya itu, maka dia adalah orang yang tidak memegang amanah, sedangkan menunaikan janji itu termasuk dalam kategori akhlak yang mulia dan orang-orang yang bertaqwa. Perkara taqwa ini ada disebut dalam firman Allah yang tafsirnya:

“Bukan demikian, sebenarnya sesiapa yang menepati janjinya dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”

(Surah Ali ‘Imran: 76)

Hidup manusia di dunia ini akan sentiasa terikat dengan janji, sama ada janji kepada Allah atau janji kepada Rasul seterusnya janji kepada orang lain.

Al-Qur‘an juga dengan jelas telah menyatakan bahawa janji hendaklah ditepati kerana ia akan dipertanggungjawabkan di hari Kiamat nanti. Ini bererti, menepati janji itu adalah tuntutan syarak. Allah berfirman yang tafsirnya:

“Dan sempurnakanlah janji yang kamu buat (sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Ta‘ala atau manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan (di hari Kiamat)”.

(Surah Al-Isra’: 34)

Menurut ulama hukum menunaikan janji pada perkara-perkara yang wajib pada syarak adalah wajib. Perkara-perkara yang wajib pada syarak itu antaranya ialah tanggungjawab kepada keluarga dalam menunaikan nafkah, menjaga amanah yang dititipkan, menjaga harta orang lain dan seumpamanya, semua itu adalah wajib dijaga dan ditunaikan.

Mereka berpendapat ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang menyatakan kewajipan pada menunaikan janji adalah jelas. Tidak menepati janji adalah suatu pembohongan. Manakala pembohongan dan mengkhianati janji bukan daripada akhlak orang-orang yang beriman.

Oleh kerana itu janganlah mudah membuat janji, kalau janji itu dijangka sukar untuk ditepati atau dipenuhi. Ini kerana setiap perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan.

Menjaga janji kepada orang bukan Islam

Orang Islam jangan ada yang beranggapan bahawa tidak menjadi kesalahan atau berdosa jika janji dengan orang bukan lslam tidak ditunaikan atau tidak beranggapan sedemikian itu disebabkan oleh perbezaan agama ataupun bangsa.

Pandangan ini tidak betul dan bertentangan dengan al-Qur’an al-Karim serta hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Perkara ini tidak ubah seperti sikap orang Yahudi yang juga menyatakan tidak berdosa jika membohongi atau mengkhianati masyarakat Arab. Hal ini jelas disebutkan dalam firman Allah yang tafsirnya:

“Dan antara Ahli Kitab, ada yang jika engkau mengamanahkan kepadanya sejumlah besar harta, dia akan mengembalikannya kepadamu. Dan ada pula antara mereka jika engkau mengamanahkan kepadanya satu dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau sentiasa menuntutnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka berkata: “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiy (orang-orang Arab)”. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui (bahawa mereka berdusta)”.

(Surah Ali ‘Imran: 75)

Ayat di atas menjelaskan bahawa berbuat baik hanya kepada bangsa atau golongan sendiri sahaja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Dalam perkara janji pula, ia hendaklah ditepati sekalipun berbeza agama dan bangsa, ataupun kepada musuh. Ini kerana menunaikan janji adalah sifat orang-orang yang bertaqwa sebagaimana telah disebut dalam surah Ali ‘Imran ayat 76 di atas.

Jelasnya, menunaikan janji dengan manusia sebenarnya menunaikan janji dengan Allah. Ini kerana menunaikan janji tersebut dikaitkan dengan sifat taqwa.

Dalam al-Qur’an, Allah Ta‘ala telah mememerintahkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam supaya menjaga janji kepada Kaum Musyrikin. Perkara ini tercatat dalam firman Allah yang tafsirnya:

“Kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia (dengannya) daripada orang-orang musyrik kemudian mereka tidak mengurangi sedikitpun (isi perjanjian) kamu itu, dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu maka sempurnakanlah perjanjian mereka sehingga (habis) tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”.

(Surah At-Taubah: 4)

Ayat di atas memerintahkan kepada Rasulullah supaya memelihara dan memenuhi janji yang dibuat dengan orang-orang musyrik iaitu Bani Dhomrah dan Bani Kinanah. Allah telah memerintahkan kepada Baginda Rasulullah serta orang-orang lslam yang lain, supaya terus menjamin keselamatan mereka (orang-orang musyrikin tersebut) dan mencukupkan tempoh perjanjian yang telah dibuat.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga dinasihatkan supaya tidak mengkhianati perjanjian tersebut sekalipun dengan orang-orang bukan lslam. Ini bererti, lslam mewajibkan supaya janji dipelihara dan dijaga menurut yang telah dijanjikan sekalipun berlainan agama dan bangsa.

Ayat ini juga menerangkan bahawa Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. Hal ini menunjukkan bahawa memelihara janji dan menyempurnakan janji adalah termasuk sifat orang-orang bertaqwa. Ini kerana memelihara perjanjian ertinya memelihara pertanggungjawaban terhadap keadilan antara manusia yang membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam ayat yang lain pula, Allah berfirman yang tafsirnya:

“Dan jika engkau khuatir adanya (tanda-tanda yang nyata) perbuatan khianat daripada suatu kaum (yang mengikat perjanjian setia denganmu) maka kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara terus terang (dan adil). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat”.

(Surah Al-Anfal: 58)

Menurut Ibnu Katsir bahawa ayat yang bermaksud “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat” adalah termasuk orang-orang yang mengkhianati janji dan hak orang-orang bukan lslam. Dengan demikian, mengkhianati janji atau hak orang-orang bukan lslam juga dilarang oleh Allah sebagaimana maksud ayat di atas.

Berdasarkan ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa setiap perjanjian yang masih berlaku, wajiblah dipenuhi dan disempurnakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian itu, walaupun perjanjian itu dengan kaum musyrikin, selama mana mereka masih memenuhi semua syarat-syarat perjanjian itu.

Dalam hal yang sama juga, Rasulullah menganjurkan umatnya supaya menjaga janji sesama manusia sekalipun dengan orang bukan lslam. Perkara ini dinyatakan dalam sebuah riwayat bahawa Abu Rafi‘ menceritakan beliau telah diutus oleh Kaum Quraisy untuk bertemu Rasulullah. Setelah beliau menemui Rasulullah, lalu terdetik di hatinya untuk memeluk agama lslam. Lalu beliau mengatakan kepada Baginda bahawa beliau tidak akan kembali lagi kepada kaumnya. Akan tetapi Rasulullah melarang perbuatan Abu Rafi‘ itu lalu bersabda yang maksudnya:

“Sesungguhnya aku tidak akan mengkhianati perjanjian dan aku tidak akan menahan utusan. Sayugialah engkau pulang (kepada kaummu), jika pada dirimu masih cenderung untuk memeluk agama lslam seperti sekarang ini, maka kembalilah (kepadaku)”.

Berkata Rafi‘: “Lalu aku pun pergi (kepada kaumku).

Setelah itu aku datang kembali kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian memeluk Islam”.

(Hadis riwayat Abu Daud)

Menurut pengarang kitab ‘Aunul Ma‘bud, hadis di atas menganjurkan supaya setiap janji itu dijaga dan dipelihara sekalipun perjanjian dibuat dengan orang bukan lslam. Perjanjian dengan orang bukan lslam itu hendaklah dijaga sepertimana juga menjaga janji sesama orang lslam.

Manakala pengarang kitab Subul as-Salam menyatakan bahawa hadis tersebut adalah dalil bagi menepati dan menjaga janji sekalipun perjanjian itu juga kepada orang bukan lslam.

Jelasnya, berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa perkara janji kepada sesama manusia (pada perkara yang tidak ditegah) adalah wajib ditepati dan dijaga. Lebih-lebih lagi janji manusia kepada Allah.

Oleh itu, menepati dan menjaga janji adalah akhlak orang-orang yang beriman dan sifat yang mulia di sisi masyarakat. Orang-orang yang beriman tidak akan cuai dan mengkhianati janjinya, sekalipun berbeza agama dan bangsa. Ini kerana mengkhianati janji bererti tidak beramanah dan termasuk sifat orang-orang munafik sebagaimana yang disebut oleh Baginda Nabi bahawa tanda-tanda orang munafik ialah jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia memungkiri, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya:

“Tanda-tanda orang munafik itu tiga perkara; Apabila berkata dia berbohong, dan apabila berjanji dia memungkiri dan apabila diberi amanah dia mengkhianati”

(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Oleh kerana itu, Islam cukup prihatin terhadap budi pekerti dan tingkah laku umatnya. Kebaikan dan tingkah laku yang diamalkan oleh umat Islam, bukan sahaja boleh menyebabkan umat Islam berada dalam keadaan aman dan damai, malah menjadi model atau contoh yang baik kepada penganut agama lain. Kerana keindahan Islam dalam berbagai aspek itu, mendorong banyak orang-orang di luar Islam memeluk Islam. Maka antara kebaikan dan tingkah laku yang dimaksudkan itu ialah menjaga dan menepati janji.