Urus perbelanjaan dengan bijak

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan titah semasa Majlis Istiadat Pembukaan Rasmi, Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 bagi MMN. – Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru agar semua pihak mengamalkan amalan berhemah dan meningkatkan usaha untuk mempelbagaikan ekonomi demi mengukuhkan kestabilan makro-ekonomi dan kedudukan kewangan negara.

(Klik di sini untuk berita lanjut)