Yuran lesen tahunan telefon ditiadakan

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 APRIL – Kementerian Pengangkutan dan Infoko-munikasi sukacita memaklumkan bahawa kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi bayaran Cellular Mobile Subscriber Licence (CMSL), iaitu yuran lesen tahunan sebanyak $25 yang dikenakan kepada setiap pengguna perkhidmatan telefon selular di Brunei Darussalam ditiadakan bermula 24 Januari 2020.

(Klik di sini untuk berita lanjut)