KHEU bertahlil di Kubah Makam Diraja

Oleh Yusrin junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 MAC – Seramai 200 orang warga Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), hari in, telah mengadakan majlis bertahlil di Kubah Makam Diraja khusus bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim.

Majlis yang merupakan sebahagian daripada kegiatan keagamaan KHEU itu dihadiri oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, dan Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Mohd Rosli bin Haji Ibrahim.

Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin beramai-ramai yang dipimpin oleh Imam Tingkat I, Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murat yang diikuti dengan bacaan Tahlil dan Doa Arwah.

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin hadir pada majlis bertahlil di Kubah Makam Diraja bersama warga KHEU.